Your email was sent successfully. Check your inbox.

An error occurred while sending the email. Please try again.

Proceed reservation?

Export
Filter
 • Undetermined  (581)
 • Ljubljana : ZRC SAZU, Založba ZRC  (581)
Datasource
Material
Language
 • 1
  ISBN: 9789610505945 , 9789610505938
  Language: Undetermined
  Pages: 1 Online-Ressource (151 p.)
  Keywords: Philosophy
  Abstract: Platforma 3 is a scientific publication in which the students of the Postgraduate school ZRC SAZU present their completed and ongoing research. The edited volume combines contributions from various fields of humanities and social sciences, arising from a wide range of research topics
  Note: English , Slovenian
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 2
  Online Resource
  Online Resource
  Ljubljana : ZRC SAZU, Založba ZRC
  ISBN: 9789610506072 , 9789610506065
  Language: Undetermined
  Pages: 1 Online-Ressource (256 p.)
  Series Statement: Pamflet 4
  Keywords: Slovenia
  Abstract: This edition of the Constitution of the Republic of Slovenia is accompanied by photographs taken on 19 June 2020, when during a wave of protests in defence of democracy, a group of citizens decided to make a symbolic gesture - to read the Slovenian Constitution in front of the National Assembly building. The response of the authorities confirmed that the democratic rights guaranteed by the Constitution are indeed threatened
  Abstract: Ta izdaja Ustave Republike Slovenije je opremljena s fotografijami, posnetimi 19. junija 2020, ko se je med valom protestov v obrambo demokracije skupina prebivalcev odločila za simbolno gesto upora - branje slovenske ustave pred stavbo državnega zbora. Odziv oblasti je potrdil, da so z ustavo zagotovljene demokratične pravice res ogrožene
  Note: English , Slovenian
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 3
  Online Resource
  Online Resource
  Ljubljana : ZRC SAZU, Založba ZRC
  ISBN: 9789610506096 , 9789610506089
  Language: Undetermined
  Pages: 1 Online-Ressource (170 p.)
  Keywords: Social & cultural anthropology, ethnography ; Waste management
  Abstract: The main purpose of this book is to show that waste does not disappear when we throw it away, but accumulates at an amazing rate, taking up more and more space on our planet. The authors, renowned experts in the fields of anthropology, ethnology and geography, describe local habits related to waste and present waste as an important factor in the global production and consumption network. Anyone reading the book will find it hard to ignore the pile of waste we are trying to sweep under the carpet
  Abstract: Glavni namen te knjige je pokazati, da odpadki ne izginejo, ko jih zavržemo, temveč se z osupljivo hitrostjo kopičijo in zasedajo vse več prostora na našem planetu. Prispevki, ki so jih napisali uveljavljeni strokovnjaki in strokovnjakinje s področij antropologije, etnologije in geografije, opišejo lokalne navade, povezane z odpadki, ter predstavijo smeti kot pomemben dejavnik v globalnem omrežju proizvodnje in potrošnje. Kdor bo knjigo prebral, bo težko odmislil kup odpadkov, ki ga skušamo pomesti pod preprogo
  Note: Slovenian
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 4
  Online Resource
  Online Resource
  Ljubljana : ZRC SAZU, Založba ZRC
  ISBN: 9789610505907 , 9789610505891
  Language: Undetermined
  Pages: 1 Online-Ressource (274 p.)
  Series Statement: Geografija Slovenije 37
  Keywords: Slovenia ; Historical maps & atlases
  Abstract: The book ('Historical cartography of Slovenian territory') presents the history of cartographic development in Europe and Slovenian territory with a special emphasis on a uniform methodology of studying old maps. The introduction provides definitions of the basic cartographic terminology and discusses the importance of maps, their study, and the development of European cartography from its beginnings to the twentieth century. This is followed by a presentation of cartographic elements and their classification into five basic groups (i.e., natural, built, mathematical, and explanatory elements plus geographical names), and an analysis of their historical development. The main part of the volume presents the methodology for studying cartographic elements and the results of an analysis of fifty-eight medium-scale maps of what is now Slovenia from the mid-sixteenth century to the end of the nineteenth century. A list of basic information on the most important maps of Slovenian territory is added at the end as an appendix. Maps can serve as the basis for exploring and studying landscapes and their processes. Old maps provide original information and are thus considered primary historical sources. The methodology used in this volume makes it possible to study these primary sources in a uniform manner across longer time periods
  Abstract: Monografija predstavlja zgodovino kartografskega razvoja v evropskem in slovenskem prostoru, s posebnim poudarkom na enotni metodologiji proučevanja starih zemljevidov. V uvodnem delu so opredeljeni temeljni kartografski izrazi, pomen kartografskih del, njihovo proučevanje ter razvoj evropske kartografije od njenih začetkov do 20. stoletja. Sledi predstavitev kartografskih elementov ter njihova delitev na pet osnovnih skupin (naravni, grajeni, matematični, pojasnjevalni, zemljepisna imena), razčlenjen pa je tudi njihov zgodovinski razvoj. V osrednjem delu knjige avtor predstavi metodologijo za proučevanje kartografskih elementov ter rezultate analize 58 zemljevidov srednjega merila današnjega ozemlja Slovenije od sredine 16. stoletja do konca 19. stoletja. Kot priloga je na koncu dodan seznam z osnovnimi podatki o najpomembnejših zemljevidih, ki prikazujejo ozemlje Slovenije. Zemljevidi so lahko osnova za spoznavanje ter proučevanje pokrajine in njenih procesov. Stari zemljevidi prinašajo izvirne podatke in zato sodijo med primarne zgodovinske vire. Uporabljena metodologija omogoča, da te primarne vire proučujemo na enoten način skozi daljša časovna obdobja
  Note: Slovenian
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 5
  ISBN: 9790709004386
  Language: Undetermined
  Pages: 1 Online-Ressource (38 p.)
  Keywords: 20th century & contemporary classical music
  Abstract: This edition contains Four Concert Miniatures for Violin and Piano by Oskar Rieding (1846-1916), composed in Celje, shortly before World War I. Although Rieding's compositions have been an important part of the violin repertoire for decades and have appeared in various reprints by major European publishers, Four Concert Miniatures for Violin and Piano has been overlooked until now. These four musically delightful miniatures form a longer, self-rounded cycle with the movements Tendresse (Tenderness), L'Aveu (Confession), Le Départ (Departure), and Désir ardent (Desire). The composer succeeded in capturing an affectionate ambience through the violin cantilena. In these distinctly lyrical character pieces, he expressed romantic feelings with his emblematic melodic style. The present edition fills the knowledge gap about this composer who was active in Celje, but also enriches the violin repertoire intended for advanced performers
  Abstract: Pričujoča notna izdaja prinaša Štiri koncertne miniature za violino in klavir Oskarja Riedinga (1846-1916), ki so nastale v Celju tik pred prvo svetovno vojno. Čeprav Riedingova dela v violinističnem repertoarju že desetletja igrajo pomembno vlogo in se pojavljajo v različnih ponatisih uglednih evropskih glasbenih založniških hiš, so skladateljeve Štiri koncertne miniature za violino in klavir ostale prezrte. Skladbe so muzikalno izjemno zanimive in tvorijo daljši ter s premišljenim vsebinskim lokom zaokroženi ciklus, sestavljen iz stavkov Tendresse (Nežnost), L'Aveu (Priznanje), Le Départ (Odhod) in Désir ardent (Hrepenenje). V izrazito spevnih in ekspresivnih miniaturah je skladatelju skozi violinsko kantileno uspelo ujeti čustveno razpoloženje ljubezenskih doživetij. V teh izrazito liričnih skladbah se je izpovedno izrazil v svojem značilnem melodičnem slogu. Pričujoča izdaja zapolnjuje vrzel v poznavanju tega v Celju delujočega skladatelja in bogati violinski repertoar tudi na zahtevnejši stopnji
  Note: English , Slovenian
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 6
  ISBN: 9789610505396 , 9789610505327
  Language: Undetermined
  Pages: 1 Online-Ressource (160 p.)
  Series Statement: Ethnologica - Dissertationes 8
  Keywords: Oral tradition ; Collective memory ; Folklore ; Slovenia ; Folklore, myths & legends ; Folklore ; History ; Slovenia - Obsotelje ; Slovenia
  Abstract: Katarina Šrimpf Vendramin v monografiji Zgodbe in prostor raziskuje in predstavlja ustno izročilo zgornjega Obsotelja, ki leži ob slovensko-hrvaški meji. V prvem delu prikaže historiat zbiranja in objavljanja pripovednega izročila, v drugem pa predstavi sodobno terensko gradivo in analizo besedil, teksture in konteksta. Raziskava izpostavlja vlogo in pomen slovstvene folklore v družbenem in kulturnem življenju obravnavanega območja. Skozi etiološke povedke, zgodovinske zgodbe ter povedke o bajnih bitjih sta predstavljena koncepta liminalnega prostora-časa (kronotopa) in povezava ustnega izročila z ustvarjanjem kolektivnih identitet in kolektivnega spomina. Na obmejnem območju je pripovedno izročilo še posebej pomembno pri vzpostavljanju identitet, na eni strani s pripovedjo o »drugem«, tj. različnem, na drugi pa z zgodbami, ki pripovedovalcu in publiki vzbujajo občutek lokalne pripadnosti in vzpostavljanja lokalne identitete
  Note: Slovenian
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 7
  Online Resource
  Online Resource
  Ljubljana : ZRC SAZU, Založba ZRC
  ISBN: 9789610505778
  Language: Undetermined
  Pages: 1 Online-Ressource (188 p.)
  Series Statement: E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 12
  Keywords: Slovenia ; Medieval European archaeology
  Abstract: Within the framework of the basic research project The Župna cerkev Cemetery in Kranj, intended for the publication and research of materials from archaeological excavations of the eponymous burial ground, digital primary forms of archival sources are presented. So far, we have published field journals, field drawings and anthropological diaries in six volumes, and the new e-publication shows sketching blocks with field drawings of planums and more than 1,500 graves excavated between 1969 and 1973
  Abstract: V okviru temeljnega raziskovalnega projekta Grobišče Župna cerkev v Kranju, ki je namenjen objavi in raziskavam gradiva iz arheoloških izkopavanj istoimenskega grobišča, v digitalni obliki predstavljamo primarne arhivske vire. V šestih zvezkih smo doslej objavili dnevnike, terensko dokumentacijo in grobne zapiske, nova e-objava pa prikazuje bloke s terenskimi risbami planumov in več kot 1500 grobov, ki so jih izkopali med letoma 1969 in 1973
  Note: Slovenian
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 8
  Online Resource
  Online Resource
  Ljubljana : ZRC SAZU, Založba ZRC
  ISBN: 9789610505471 , 9789610505464
  Language: Undetermined
  Pages: 1 Online-Ressource (220 p.)
  Series Statement: Studia Mythologica Slavica Supplementa Supplementum 16
  Keywords: Slavic (Slavonic) languages ; Folklore, myths & legends
  Abstract: This book by the renowned Russian linguist and semiotician Nikolai Mikhailov [Николай Александрович Михайлов] (1967-2010) is now published posthumously, more than ten years after his death. Presented is analytic overview of numerous past studies on Slavic and Balto-Slavic mythology. Included are works written by scholars of Slavic mythology based on written sources as well as on findings from folklore, linguistics, and archaeology. The first analysed is the work of the Lusatian-Serbian author Michael Frenzl on Slavic idols, which was written as early as 1691 but not published until 1719. It is followed by treatises and monographs that span across three centuries. The so-called original sources (reports of chroniclers, archaeological sources) may be incomplete and obscure, yet they are in this book again critically analysed. The author reconstructed the mythology of various Slavic nations partly also through the remnants of paganism that have survived to this day in various and often highly modified forms
  Abstract: Knjiga priznanega ruskega jezikoslovca in semiotika Nikolaja Aleksandroviča Mihajlova [Николай Александрович Михайлов] (1967-2010) je izšla posthumno kar deset let po njegovi smrti. V njej je podan dober pregled številnih raziskav slovanske in baltoslovanske mitologije. Predstavljena so dela, ki so jih pisali proučevalci slovanske mitologije tako na podlagi pisnih kot tudi folklornih, jezikoslovnih in arheoloških virov. Njihovo vrsto začenja delo lužiškosrbskega avtorja Michaela Frenzla o slovanskih malikih, ki je bilo napisano že leta 1691, objavljeno pa šele leta 1719. Sledijo razprave in monografije, ki se vrstijo skozi tri stoletja. Prvotni viri (poročila kronistov in letopiscev) so sicer nepopolni in nejasni, vendar so v tej knjigi ponovno kritično analizirani. Poleg tega je skozi prežitke poganstva rekonstruirana tudi mitologija različnih slovanskih narodov in predstavljena njihova mitsko-ritualistična dediščina
  Note: Slovenian
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 9
  ISBN: 9789610505228
  Language: Undetermined
  Pages: 1 Online-Ressource (257 p.)
  Series Statement: Rastoči slovarji
  Keywords: Slovenian ; Usage & grammar guides
  Abstract: Pravopisne kategorije ePravopisa 2020 so opisi vsebinsko zaključenih problemskih sklopov, ki uporabnikom omogočajo vpogled v proces prenove pravopisnih pravil in pravopisnega slovarja. Medtem ko v slovarju (ePravopis) najdemo slovarske sestavke s konkretnimi podatki o zapisu, izgovoru, besedilni rabi ter oblikoslovnem vedenju in besedotvornih možnostih besede, pa je uporabnik s podatkom o pravopisni kategoriji obveščen tudi o tem, v kateri problemski okvir slovenskega pravopisa oziroma pravil se izbrana iztočnica uvršča, katere besede še sodijo v ta okvir in kako se problem rešuje v pravopisnih pravilih. V Pravopisne kategorije ePravopisa 2020 je dodanih sedemnajst novih problemskih sklopov, in sicer: Domišljijska in mitološka zemljepisna imena, Glasbene zvrsti, Imena krajev, Imena objektov in stavb, Imena vladarskih in plemiških rodbin, Imena voda, Imena vzpetin in gorovij, Imena zgodovinskih osebnosti, Izkratične besede, Nadomestna imena in poimenovanja za skupine prebivalcev, Nagrajenci in nagrajenke, Poimenovanja bolezni, iger, jedi, Poimenovanja prireditev, Poimenovanja zgodovinskih dogodkov, Prevzeta občna poimenovanja, Pripadniki in pripadnice in Tvorjenke iz kratic
  Note: Slovenian
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 10
  Online Resource
  Online Resource
  Ljubljana : ZRC SAZU, Založba ZRC
  ISBN: 9789610504474 , 9789610504467
  Language: Undetermined
  Pages: 1 Online-Ressource (40 p.)
  Series Statement: Pamflet 1
  Keywords: Fascism & Nazism
  Abstract: Knjižica prinaša štiri krajša besedila Georgea Orwella, ki jih je kot novinar napisal na samem začetku druge svetovne vojne (Fašizem in demokracija, Literatura in totalitarizem, Vizija totalitarne prihodnosti in Patriotizem) in se tudi v tem skromnem obsegu pridružuje drugim podobnim izdajam njegovega dela. V Združenem kraljestvu je spomin na Orwella (znova) oživel tudi zaradi zelo posebnega virusa. Populizem razposajene klike torijcev, ki je izposlovala brexit, se je namreč v rekordnem času stopil s kulturo laži, kot so jo patentirali ameriški republikanci. Močno spominja na kulturo lažnive neumnosti osrednjih akterjev Živalske farme ali politični žargon že pred osemdesetimi leti. Orwell je opozarjal na okoliščine, razmerje moči, navade, tradicijo ..., ki so ljudi uspavale na predvečer druge svetovne vojne. Prefinjenemu opisu kulture strahu tistega časa se pridružuje druga odlika Orwellovih esejev: daljnovidnost, ki meji na obsedenost z usodo demokracije po prelomnih dogodkih. In ta je tudi danes še kako aktualna
  Note: Slovenian
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 11
  Online Resource
  Online Resource
  Ljubljana : ZRC SAZU, Založba ZRC
  ISBN: 9789610505044 , 9789610505037
  Language: Undetermined
  Pages: 1 Online-Ressource (158 p.)
  Series Statement: Moj zvezek = Moja sveska = My Workbook
  Keywords: Migration, immigration & emigration
  Abstract: Migracije so največkrat razumljene kot nekakšen nepotreben in nadležen stranski produkt človeškega razvoja. Tako kot hrup reaktivnih motorjev - ne poganja letala, le cefra nam možgane in osmišlja pomen besedne zveze zvočno onesnaževanje. Ko človeško bitje sliši besedo migracija ali migrant, najbrž najprej pomisli na objokane obraze svojcev, razbite družine, potoke solz, ki tečejo po trdi in neprijazni pokrajini tujine, iz domovine bežeče možgane, amputirane ude naroda, narodne rakave rane in podobne neljube pojave, ki se jih človečnjaki otepajo kot Pepelka mozoljev. Migracije so torej odklon, ali z bolj ošabnimi besedami, anomalija od normalnosti, sreče in drugih reči, h katerim, sicer večinoma neuspešno, teži človeška vrsta. ABCČĆ migracij vsega tega ne zanika, a vztraja, da odkloni lahko tudi bogatijo. Če ne bi stopil opičnjak na nevarna savanska tla, bi še zmeraj zobali sladko sadje v prijetni senci varnih krošenj. In če se ne bi prvi migrant odpravil na dolgo in neznano pot, bi še vedno bežali pred levi. Nikoli ne bi slišali Sedme simfonije, se igrali s pokemoni in se jezili na gin tonik brez leda
  Note: Slovenian
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 12
  ISBN: 9789610505235
  Language: Undetermined
  Pages: 1 Online-Ressource (225 p.)
  Series Statement: Rastoči slovarji
  Keywords: Slovenian ; Dictionaries ; Usage & grammar guides
  Abstract: Slovarski del ePravopisa 2020 prinaša besedje, ki se v slovar vključuje vzporedno s prenovo pravopisnih pravil, in sicer 1032 slovarskih sestavkov. Slovar se obvestilno osredinja na probleme izrazne ravnine jezika, predvsem zapisa, začetnice, pisanja skupaj ali narazen. Vsi slovarski sestavki prinašajo tudi pregibnostno-naglasne vzorce. V izdajo ePravopisa 2020 so na novo uvedene slovarske iztočnice naslednjih problemskih sklopov: (1) Domišljijska in mitološka zemljepisna imena, (2) Glasbene zvrsti, (3) Imena krajev, (4) Imena objektov in stavb, (5) Imena vladarskih in plemiških rodbin, (6) Imena voda, (7) Imena vzpetin in gorovij, (8) Imena zgodovinskih osebnosti, (9) Izkratične besede, (10) Nadomestna imena in poimenovanja za skupine prebivalcev, (11) Nagrajenci in nagrajenke, (12) Poimenovanja bolezni, iger, jedi, (13) Poimenovanja prireditev, (14) Poimenovanja zgodovinskih dogodkov, (15) Prevzeta občna poimenovanja, (16) Pripadniki in pripadnice (uslužbenci in uslužbenke, uporabniki in uporabnice) in (17) Tvorjenke iz kratic
  Note: Slovenian
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 13
  ISBN: 9789612549749 , 9789610505198
  Language: Undetermined
  Pages: 1 Online-Ressource (2015 p.)
  Series Statement: Slovenska historična topografija 1
  Keywords: Slovenia ; Medieval history
  Abstract: Dobra štiri leta po izidu prve izdaje Historične topografije Kranjske z veseljem predajamo v uporabo dopolnjeno izdajo. Druga izdaja obsega (brez registra na koncu) 1841 strani, kar je za okroglih 40 odstotkov več od predhodnice. Nova vsebina vključuje 445 novo identificiranih lokacij od sukpno 4040 in preko 9000 novih paleoniomov, njihovo število se približuje 34.500. Delo pred vami temelji na 89 evidentiranih zbirkah listin iz 62 različnih arhivov in več kot 300 kodeksih ter spisih iz slovenskih, avstrijskih, italijanskih, hrvaških, madžarskih, nemških in čeških arhivov ter knjižnic. Dopolnjeni in elaborirani sta bili tudi v prvi izdaji zapostavljeni gesli Ljubljana in Škofja Loka. Odpravljene so bile vse ugotovljene napake in dodatno identificirane nekatere doslej še nerazrešene lokacije. Pri novih geslih je bila upoštevana nekoliko nadgrajena metodologija. To se odraža v občutno bogatejšem kontekstu - širšem citatu iz originalnega vira, v katerem se pojavlja paleonim. Kjer je le možno, je ta po novem obsežnejši in prinaša celostnejše informacije o nepremicninah, osebah in dogodkih, povezanih z zadevno lokacijo
  Note: German , Slovenian
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 14
  ISBN: 9789610505822
  Language: Undetermined
  Pages: 1 Online-Ressource (67 p.)
  Keywords: Slovenia ; Educational: Art & design
  Abstract: The baseline survey on multilingual and transdisciplinary urban arts education is the result of the first part of the UrbArt project, which supports low-skilled adults in marginalized communities with urban arts activities and educational approaches. The aim of the baseline survey was to identify national and transnational needs and challenges related to marginalization in culture and education, as well as performance indicators for urban arts education, taking into account the concepts of transdisciplinarity and multilingualism. Five partner countries from Austria, Iceland, Portugal, Slovenia and the United Kingdom participated in the study. The survey involved people working as education providers or arts workshops in the areas covered by the project and asked them to share their experiences, describe their needs and challenges, and identify problems they face in their work with deprivileged or marginalized people or communities. Questionnaires, interviews and focus groups based on the same starting points formed the methodological basis. The publication presents the processes and outcomes of the work, concludes with key findings at European level and makes recommendations for the potential of social access and empowerment of deprivileged and marginalized adult individuals and communities through urban arts education
  Abstract: Izhodiščna raziskava o večjezičnem in transdisciplinarnem izobraževanju urbane umetnosti je rezultat prvega dela projekta UrbArt s katerim podpiramo nizkokvalificirane odrasle v marginaliziranih skupnostih z dejavnostmi in koncepti izobraževanja v okvirih urbane umetnosti. Namen izhodiščne raziskave je bil opredeliti nacionalne in nadnacionalne potrebe in izzive, povezane z marginalizacijo na področju kulture in izobraževanja, ter kazalnike uspešnosti, povezane z urbano umetnostno vzgojo, ob upoštevanju konceptov transdisciplinarnosti in večjezičnosti. V raziskavi je sodelovalo pet partnerskih držav iz Avstrije, Islandije, Portugalske, Slovenije in Velike Britanije. V raziskavo smo vključili ljudi, ki delajo kot ponudniki izobraževanj ali umetniških delavnic na področjih, ki jih obravnava projekt, in jih pozvali, da delijo svoje izkušnje, opišejo svoje potrebe in izzive ter opredelijo težave, s katerimi se srečujejo pri svojem delu z depriviligiranimi ali marginaliziranimi posamezniki oziroma skupnostmi. Metodološka osnova so bili vprašalniki, intervjuji in fokusne skupine, ki so temeljili na enakih izhodiščih. Publikacija ('Izhodiščna raziskava o večjezičnem in transdisciplinarnem izobraževanju urbane umetnosti') predstavlja procese in rezultate dela, v zaključku povzame ključne ugotovitve na evropski ravni ter vključuje priporočila za potenciale socialnega dostopa in krepitev vloge depriviligiranih in marginaliziranih odraslih posameznikov in skupnosti s pomočjo izobraževanja urbane umetnosti
  Note: English
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 15
  ISBN: 9789610505785
  Language: Undetermined
  Pages: 1 Online-Ressource (145 p.)
  Keywords: Slovenia ; Mental health services
  Abstract: Every three seconds, a new case of dementia emerges in the world, and by 2050 there will be at least 150 million persons with dementia. The World Health Organization declared dementia for a public health priority of the 21st century before the emergence of the SARS-CoV-2/COVID 19, which affected the elderly population the most. Dementia is a disease that affects the individual, caregivers and wider society. Due to increasing dependence from others, dementia causes a health, economic, emotional, psychological and physical burden for the person with dementia and his caregivers. There is still a great stigma associated with dementia. Less than half of people with dementia are diagnosed and treated, although we have drugs available that can slow the course of the disease. In the multi-author's monograph Monitoring of Dementia in Slovenia: Epidemiological and other aspects, we addressed the problem of dementia, especially in relation to COVID-19. The publication also highlights the estimates on the prevalence of dementia in Slovenia, which were made on Slovenian data and the population of Slovenia. The publication is distinguished by a multidisciplinary treatment of the topics and is intended for both the lay and the professional public
  Abstract: Vsake tri sekunde se v svetu pojavi nov primer demence in do leta 2050 bo v svetu vsaj 150 milijonov oseb z demenco. Svetovna zdravstvena organizacija je demenco proglasila za javnozdravstveno prioriteto 21. stoletja že pred pojavom pandemije SARS- CoV-2/COVID 19, ki je najbolj prizadela prav starejšo populacijo. Demenca je bolezen, ki prizadene posameznika, njegove bližnje ter širšo družbo. Zaradi vse večje odvisnosti od pomoči drugih tako demenca povzroča zdravstveno, ekonomsko, čustveno, psihično in telesno breme za obolelega in njegove skrbnike. Z demenco je še vedno povezana velika stigma. Manj kot polovica oseb z demenco je diagnosticiranih in zdravljenih, čeprav imamo na voljo zdravila, ki lahko upočasnijo potek bolezni. V večavtorski monografiji Spremljanje demence v Sloveniji: epidemiološki in drugi vidiki smo naslovili problematiko demence, še posebej v povezavi s covid-19. V publikaciji izpostavljamo ocene o razširjenosti problematike demence v Sloveniji, ki so bile narejene na slovenskih podatkih prebivalcev Slovenije. Publikacijo odlikuje večdisciplinarna obravnava tematik in je namenjena tako laični kakor strokovni javnosti
  Note: Slovenian
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 16
  Online Resource
  Online Resource
  Ljubljana : ZRC SAZU, Založba ZRC
  ISBN: 9789610505013
  Language: Undetermined
  Pages: 1 Online-Ressource (143 p.)
  Series Statement: Prostor, kraj, čas 18
  Keywords: Pre-Columbian America ; Archaeology ; Archaeological science, methodology & techniques ; Cosmology & the universe
  Abstract: V arhitekturi Majev izstopajo arhitektonski kompleksi z značilno konfiguracijo, imenovani po Skupini E na arheološkem najdišču Uaxactún v Gvatemali. Razširjeno mnenje je, da so imeli ti kompleksi posebno pomembno vlogo v astronomskih opazovanjih, nekateri raziskovalci pa jim tak pomen odrekajo in menijo, da gre predvsem za obredne stavbe, povezane s kozmološkimi pojmovanji. Kvantitativne analize podatkov o poravnavah, izmerjenih na vrsti najdišč, in značilnosti arheoloških kontekstov so pokazale, da so bile skupine E astronomsko funkcionalne, vendar niso imele nobene specifične vloge v astronomskih opazovanjih. Z navajanjem ustreznih dejstev tudi dokazujem, da so bile astronomske usmeritve, prvotno vgrajene v skupine E - ki predstavljajo najzgodnejšo standardizirano obliko monumentalne arhitekture Majev in katerih pojav v praktično vseh zgodnjih mestih v osrednjem delu polotoka Jukatana priča o njihovem družbenopolitičnem pomenu - kasneje prenesene na stavbe drugih tipov. Zato nam prav pomen astronomsko in kozmološko signifikantnih smeri, ki so bile najprej vključene v skupine E, omogoča razumevanje nekaterih pomembnih vidikov arhitekture in urbanizma Majev
  Note: Spanish
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 17
  Online Resource
  Online Resource
  Ljubljana : ZRC SAZU, Založba ZRC
  ISBN: 9789610505440 , 9789610505433
  Language: Undetermined
  Pages: 1 Online-Ressource (176 p.)
  Keywords: History: theory & methods
  Abstract: The volume Historični seminar 14 ('Historical Seminar 14'), issued in the time of transformed reality of what we knew and took for granted, draws attention to the fact that the image we cultivate of ourselves and our history may sometimes be too simplified to be entirely real. At first, the volume both revises already known chapters of Church history and introduces hitherto unknown ones. Simon Malmenvall's analysis of the characters of the noble martyrs Boris and Gleb, Jovan Vladimir, and Magnus Erlendsson shows how the stories of their martyrdom had a nation-building function. Celeste McNamara's article on Giovanni Barbarigo introduces the unusual and less well-known topic of seventeenth-century missions. Monika Deželak Trojar analyzes in detail Johann Ludwig Schönleben's German and Latin Lenten sermons. Aleš Maver's article discusses why Latin disappeared so quickly from Slovenian churches after the Second Vatican Council. On the other hand, the pre-modern religious practices of nature worshippers in Slovenia are discussed by Cirila Toplak. Modern times and also more political issues are examined by Tomaž Ivešić who focuses on the increase in ethnic tensions in Yugoslavia in the early 1970s, while Aleksandar Takovski traces the historical representation of heroic figures in four former Yugoslav countries
  Abstract: Historični seminar 14 prihaja v nenavadnem času, ko se svet spreminja pred našimi očmi. Da bi bolje razumeli sedanjost, je treba (na novo) ovrednotiti tudi preteklost in sedem zanimivih člankov domačih in tujih raziskovalcev, ki so bili najprej predstavljeni v ciklu predavanj Historični seminar na ZRC SAZU, zgodovino prikazuje v novi luči. Simon Malmenvall je analiziral like vladarskih mučencev Borisa in Gleba, Jovana Vladimirja in Magnusa Erlendssona, Celeste McNamara pa je pisala o padovanskem škofu Giovanniju Barbarigu in predstavila misijone v 17. stoletju. Monika Deželak Trojar je analizirala nemške in latinske postne pridige Janeza Ludvika Schönlebna in pokazala kakšen spreten govornik je bil. Aleš Maver je na slikovit način predstavil razloge, zakaj se je latinščina po 2. vatikanskem cerkvenem zboru tako hitro izgubila iz slovenskih cerkva. Cirila Toplak se je posvetila naravovercem, zanimivi marginalni skupnosti na območju zahodne Slovenije, ki izkazuje predkrščanske in predmoderne kulturne prvine. Tomaž Ivešić je pisal o zaostrovanju nacionalnega vprašanja v Jugoslaviji v začetku sedemdesetih let, Aleksander Takovski pa o arhetipskih junakih in zlobnežih v Sloveniji, Hrvaški, Makedoniji in Srbiji
  Note: English , Slovenian
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 18
  ISBN: 9789610505600 , 9789610505594
  Language: Undetermined
  Pages: 1 Online-Ressource (282 p.)
  Keywords: Hungary ; Slovenia ; Ethnic studies
  Abstract: Zgodovina iz spomina (2004), polemika o knjigi Tiborja Zsige, ki sta jo začela Marija Kozar in Vilko Novak, je neusahljiv zgodovinski vir o javnem dogajanju s preloma tisočletja v postsocialističnem in demokratično prebujenem prostoru med Muro in Rabo. Nov naslov Zgodovinski spomin slovenskega Prekmurja smo izbrali zaradi Vilka Novaka, ki je s svojimi deli in spomini bil zgodovina Prekmurja, vsebina in način razpravljanja različnih avtorjev pa je spomin in tudi opomin večkulturnemu Prekmurju. S polemiko ob izdaji sporne knjige o trianonski meji v Prekmurju je želel Novak opozoriti na prelahkotno razpravljanje o vendstvu in na zanikanje, tudi zaničevanje slovenstva in slovenske prekmurske kulture. Posebej ga je skrbelo za Porabce in njihovo slovensko kulturo. Njegov prvi odziv kot živega pričevalca krutega časa v prvi polovici 20. stoletja je bil zato zelo čustven, kasneje je polemiziral bolj vsebinsko. Té osebne prizadetosti in vsebinskih poudarkov vélikega prekmurskega profesorja pa dosti polemikov ni zmoglo razumeti, tega niso mogli dojeti niti slovenski državni vrhovi - zaradi nepoznavanja zapletene kulturne situacije v Prekmurju in odmaknjenosti Prekmurja od središča Slovenije
  Note: Hungarian , Slovenian
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 19
  Online Resource
  Online Resource
  Ljubljana : ZRC SAZU, Založba ZRC
  ISBN: 9789610505068 , 9789610505051
  Language: Undetermined
  Pages: 1 Online-Ressource (40 p.)
  Series Statement: Pamflet 2
  Keywords: Fascism & Nazism
  Abstract: Albert Einstein je leta 1949 podprl socializem tudi zato, ker je nujno potrebna svobodna in nemotena razprava o problemih kapitalizma in o rešitvah, ki jih je ponujal socializem, postala tabu. Kljub vsej navidezni svobodi izražanja je takšna razprava danes ponovno tabu in je še nujnejša kot takrat, ko se je zanjo zavzel Einstein
  Note: Slovenian
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 20
  ISBN: 9789610505921 , 9789610505914
  Language: Undetermined
  Pages: 1 Online-Ressource (190 p.)
  Series Statement: Regionalni razvoj 8
  Keywords: Slovenia ; Regional geography ; Regional & area planning
  Abstract: The celebration of the 50th anniversary of regional policy in Slovenia and the 30th anniversary of the country's independence is an opportunity to assess the efforts made so far in promoting regional development as well as to look to the future. In the book, we look at the path taken, describe the system of promoting regional development in the past, and point to the success of regional policy in eliminating interregional disparities. We present the role of regional development agencies and regional spatial planning in regional development and the quality of life in border problem areas from the perspective of the people living there. In the final part, we focus on future development. We point out the role of digitalisation and demographic change and try to shed light on future developments also from a philosophical perspective. Demographic, climate, economic and social changes require new approaches, fresh ideas and, above all, a systematic identification of development guidelines, ideas, development opportunities and factors that, taken together, can lead to a more balanced development of the country in all areas. Harmonious development is everyone's responsibility, but we can only achieve it together
  Abstract: Praznovanje 50. obletnice regionalne politike v Sloveniji in 30. obletnice neodvisnosti države je priložnost za oceno dosedanjih naporov pri spodbujanju regionalnega razvoja kot tudi za pogled v prihodnost. V knjigi se oziramo na prehojeno pot, opisujemo sistem spodbujanja regionalnega razvoja v preteklosti in kažemo na uspešnost regionalne politike pri odpravljanju medregionalnih razlik. Predstavljamo vlogo regionalnih razvojnih agencij in regionalnega prostorskega načrtovanja v regionalnem razvoju ter kakovost življenja v obmejnih problemskih območjih, kot jo dojemajo tam živeči prebivalci. V sklepnem delu se posvečamo prihodnjemu razvoju. Opozarjamo na vlogo digitalizacije in demografske spremembe, prihodnji razvoj pa skušamo osvetliti tudi s filozofske perspektive. Demografske, podnebne, gospodarske in družbene spremembe zahtevajo nove pristope, sveže ideje, predvsem pa sistematičnost v prepoznavanju razvojnih smernic, idej, razvojnih priložnosti in dejavnikov, ki bodo ob skupnem delovanju lahko vodili v bolj uravnotežen razvoj države na vseh področjih. Pri tem je skladen razvoj odgovornost vseh, dosežemo pa ga lahko le skupaj
  Note: Slovenian
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 21
  Online Resource
  Online Resource
  Ljubljana : ZRC SAZU, Založba ZRC
  ISBN: 9789610505587 , 9789610505570
  Language: Undetermined
  Pages: 1 Online-Ressource (536 p.)
  Series Statement: Studia litteraria 28
  Keywords: Slovenian ; Literary studies: general ; Cultural studies
  Abstract: The authors of the volume ('From May '68 to November '89: Transformations of the World, Literature, and Theory') intervene in the study of the student movement's "rehearsal" for a world revolution and its afterlife in the 1980s and 1990s by addressing two hitherto neglected aspects - the literary and the peripheral. They consider the roles played by the (semi-)periphery of the modern world-system, on the one hand, and modernist literature and theory, on the other, in transforming the existing world order in the fields of culture, politics, economy, and everyday life. How were critical theory and neo-avant-garde literature in the world, in Slovenia, and in Yugoslavia intertwined with the student protest that advocated the transformation of the capitalist world-system and its socialist counterpart? The monograph focuses on the processes that connected the events of 1968 and 1989 in the social, literary, and theoretical spheres in the sign of continuity and turning points, and at the same time defined our contemporary world
  Abstract: Avtorji knjige Med majem '68 in novembrom '89: Transformacije sveta, literature in teorije v preučevanje poskusa študentsko-delavske svetovne revolucije in njene poznejše usode v osemdesetih in devetdesetih letih 20. stoletja posežejo z obravnavo dveh doslej zanemarjenih vidikov - literarnega in perifernega. Sprašujejo se, katere vloge sta pri transformaciji obstoječe svetovne ureditve na področjih kulture, politike, gospodarstva in vsakdanjega življenja odigrali (pol)periferija modernega svetovnega-sistema na eni strani ter modernistična literatura in teorija na drugi. Kako sta bili kritična teorija in neoavantgardna literatura po svetu, na Slovenskem in v Jugoslaviji prepleteni s študentskim protestništvom, ki se je zavzemalo za transformacijo kapitalističnega svetovnega-sistema in njegove socialistične alternative? Monografija se posveča procesom, ki so na družbenem, literarnem in teoretskem področju povezali dogodke let 1968 in 1989 v znamenju kontinuitet in prelomov, obenem pa določili naš današnji svet
  Note: Slovenian
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 22
  Online Resource
  Online Resource
  Ljubljana : ZRC SAZU, Založba ZRC
  ISBN: 9789610505105
  Language: Undetermined
  Pages: 1 Online-Ressource (1121 p.)
  Series Statement: E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 10
  Keywords: Slovenia ; Prehistoric archaeology
  Abstract: The e-publication entitled Gradivo za topografijo Dolenjske, Posavja in Bele krajine v železni dobi ('Available evidence for the topography of the Dolenjska, Posavje and Bela krajina regions in the Iron Age', only in Slovenian) presents over six hundred sites in the three regions of south-eastern Slovenia that date from this distant period of the past. It is a database that upgrades the first register of Slovene archaeological heritage (Arheološka najdišča Slovenije), published in 1975 by the Institute of Archaeology at the Slovenian Academy of Sciences and Arts. This register was created with the data then available in literature, while field surveys were only performed on select sites or areas. It was followed up by a project devoting to the archaeological topography of Slovenia (Arheološke topografije Slovenije), the main objective of which was to accurately map the already known sites, as well as to discover new ones. Of all the regions of Slovenia, only the updated topography of three regions was published, among them Bela krajina, which was an integral part of the Dolenjska community in the Early Iron Age
  Abstract: V publikaciji je predstavljeno čez šeststo najdišč iz železne dobe, pomembnega obdobja naše najstarejše preteklosti. Podatkovna baza ima svojo osnovo v Arheoloških najdiščih Slovenije (1975). Nastala je na osnovi podatkov iz literature, medtem ko so bila terenska preverjanja opravljena le na nekaterih najdiščih oziroma območjih. Delo je skušal nadgraditi projekt Arheološke topografije Slovenije, katerega glavni namen je bilo natančno lociranje starih, že znanih najdišč, pa tudi odkrivanje novih. Žal so bile obdelane le tri regije, med njimi Bela krajina, ki je bila v starejši železni dobi sestavni del dolenjske skupnosti. Vrzel je zapolnil projekt Utrjena prazgodovinska naselja na Dolenjskem, ki ni bil usmerjen le k naseljem, ampak so bila s terenskimi pregledi dokumentirana tudi druga najdišča iz pozne bronaste in starejše železne dobe. Ker tehnologij daljinskega zaznavanja še ni bilo na razpolago, je bilo celotno območje pregledano s terenskimi obhodi
  Note: Slovenian
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 23
  ISBN: 9789610504948 , 9789610504931
  Language: Undetermined
  Pages: 1 Online-Ressource (85 p.)
  Keywords: Mental health services ; Self-help & personal development
  Abstract: When we talk about personality disorders, people usually have a very emotional reaction, with pain and unpleasant emotions being the most common. Those who have a relationship with a person who has a personality disorder, usually do not know what they are facing, but they do experience feelings of unease, despair, sadness, anger and depression, while doubting their own experience and perception of the world. Family and friends often feel like they are "caught in a relationship web", which keeps getting more and more tangled, instead of untangling. Personality disorders cause everyone a lot of suffering, anger and disappointment, manifesting in every dimension of the human experience, but the behavior of a person with a personality disorder and the responses from the environment are actually a lot more predictable than you might imagine. In order to present this demanding and little-known topic to the widest range of readers, the handbook uses stories of everyday people to illustrate how their experiences of personality disorders intertwine with stress, mood disorders and problems with addiction. It also presents the process of identifying individual personality disorders and various options of self-help and recovery. The handbook is intended for anyone who is interested in the field of personality disorders, is personally facing mental health problems, or has a relative who is dealing with these issues
  Abstract: Ko govorimo o osebnostnih motnjah, se ljudje navadno odzovejo zelo čustveno. Največkrat se pojavijo boleča in neprijetna čustva. Tisti, ki so vpeti v odnos z osebo z izkušnjo osebnostne motnje, praviloma ne vedo, s čim se soočajo, občutijo pa nelagodje, obup, žalost, jezo in depresijo in dvomijo o lastnem doživljanju in dojemanju sveta. Bližnje osebe se pogosto počutijo, kot da bi bile »ujete v klobčič odnosa«, ki se kar naprej zapleta, ne pa razpleta. Osebnostne motnje povzročajo vsem veliko trpljenja, jeze in razočaranja in se kažejo v vseh razsežnostih človekovega bivanja, vendar so vedenje osebe z izkušnjo osebnostne motnje in odzivi okolice bolj pričakovani in predvidljivi, kot bi si lahko predstavljali. Da bi to zahtevno in pri ljudeh premalo poznano tematiko čim bolj približali najširšemu krogu bralcev, je v priročniku z zgodbami običajnih ljudi prikazan preplet njihovih izkušenj osebnostnih motenj, stresa, motenj razpoloženja in težav zaradi zasvojenosti. Predstavljeno je tudi, kako poteka prepoznavanje posamezne osebnostne motnje in kakšne so možnosti samopomoči in okrevanja
  Note: Slovenian
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 24
  ISBN: 9789610504962 , 9789610504955
  Language: Undetermined
  Pages: 1 Online-Ressource (108 p.)
  Keywords: Mental health services ; Self-help & personal development
  Abstract: This manual ('Together We Can: Tools For Open Discussions About Stigma And Discrimination In Mental Health') offers some ideas for starting a conversation about stigma and discrimination in mental health. Its structure enables everyone to organise dialogues in various communities: at home, at school, in the workplace, among friends, etc. The manual is designed for everyone who strives to reduce stigma and discrimination through an open discussion. It is aimed at concrete action, at change. The booklet comprises two parts. The first part combines the lived experience of stigma and discrimination by people with mental health difficulties, on the one hand, and informed knowledge on the issue by the research group of the OMRA programme, on the other hand. This part further brings an explanation of the terms stigma and discrimination, and their relationship, as well as how both phenomena impact our wellbeing and behaviour, and what meaning is ascribed to them by various communities
  Abstract: Priročnik prinaša nekaj idej za oblikovanje pogovora o stigmi in diskriminaciji v duševnem zdravju. Napisan je tako, da lahko pogovor organizira kdorkoli v kakršnikoli skupnosti: doma, v šoli, na delovnem mestu, med prijatelji itd. Namenjena je vsakomur, ki bi se s pogovorom o stigmi in diskriminaciji rad lotil konkretnega dejanja za njuno zmanjševanje, torej za spremembo. Knjižica obsega dva dela. Prvi del združuje živeto izkušnjo stigme in diskriminacije ljudi s težavami v duševnem zdravju in poučenost raziskovalne ekipe programa OMRA o teh pojavih. Prinaša razlago pojmov stigme, diskriminacije in njune povezanosti, kako pojava vplivata na naše počutje in vedenje in kakšen pomen imata za skupnost. Drugi del priročnika daje predloge in pripomočke za začetek izvajanja pogovorov o duševnem zdravju in zniževanju stigme in diskriminacije. Napisan je tako, da lahko kdorkoli po želji organizira delavnice tako, da združuje in prilagodi skupek predlaganih vaj vsakokratnim okoliščinam
  Note: Slovenian
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 25
  Online Resource
  Online Resource
  Ljubljana : ZRC SAZU, Založba ZRC
  ISBN: 9789610505365 , 9789610505358
  Language: Undetermined
  Pages: 1 Online-Ressource (108 p.)
  Series Statement: Georitem 32
  Keywords: Slovenia ; World atlases / world maps ; Regional geography
  Abstract: Settlement names are the type of geographical names or toponyms that people come across most often. In Slovenia, their unification or standardization is handled by the Commission for Standardization of Geographical Names of the Government of the Republic of Slovenia, which is based at the Anton Melik Geographical Institute of the Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts. The Commission operates mainly on the basis of UN resolutions on geographical names, Slovenian orthography and Slovenian legislation on geographical names, and publishes standardized geographical names in standardization documents (such as maps and gazetteers) and online on the Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia. There are more than 6,000 settlement names in Slovenia, a fifth of which are disputed for various reasons and should be corrected.The book ('Disputed names of settlements in Slovenia') first discusses basic terms in the field of geographical names, especially settlement names, then describes the methodology for determining disputed settlement name in Slovenia and proposes corrected names of disputed names, and finally presents standardized names on maps at a scale of 1: 1,000,000 and 1:250,000 and in the Register of Geographical Names or REZI, which is the largest database of geographical names in Slovenia
  Abstract: Imena naselij so tista vrsta zemljepisnih imen ali toponimov, s katerimi se ljudje najpogosteje srečujemo. V Sloveniji za njihovo poenotenje ali standardizacijo skrbi Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade Republike Slovenije, ki ima sedež na Geografskem inštitutu Antona Melika Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Komisija deluje predvsem na podlagi resolucij OZN o zemljepisnih imenih, slovenskega pravopisa ter slovenske zakonodaje o zemljepisnih imenih, standardizirana zemljepisna imena pa objavlja v standardizacijskih dokumentih (na primer na zemljevidih in v imenikih zemljepisnih imen) ter na spletu Geodetske Uprave Republike Slovenije. V Sloveniji je več kot 6000 naselij, od katerih jih ima petina zaradi različnih razlogov sporna imena, ki bi morala biti popravljena.Knjiga najprej obravnava temeljne izraze s področja zemljepisnih imen, še posebej imen naselij, nato opiše metodologijo določanja spornih imen naselij v Sloveniji in predlaga popravljena imena spornih imen, na koncu pa predstavi že standardizirana imena na zemljevidih v merilih 1 : 1.000.000 in 1 : 250.000 ter v Registru zemljepisnih imen REZI, ki je največja zbirka zemljepisnih imen v Sloveniji
  Note: Slovenian
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 26
  ISBN: 9789610505761 , 9789610505754
  Language: Undetermined
  Pages: 1 Online-Ressource (120 p.)
  Series Statement: Prostor, kraj, čas 19
  Keywords: Industrialisation & industrial history ; Energy industries & utilities ; Pollution & threats to the environment
  Abstract: The book (' The Energy Needs Of Humanity Through Time: From The Industrial Revolution To Type I Civilization') is about global consumption of energy and its impact on our planet. Energy demand is a quite dynamic phenomenon and depends heavily on technological development, which is particularly evident during industrial revolutions, which had improved the quality of life for the inhabitants, but lead to increase in energy consumption. However~the economic progress did not account for tangible physical limits of our planet, which manifested in rise in greenhouse gas concentrations in the atmosphere and a rapid increase in average annual global temperature. The consequences of this type of behavior are clear - future global warming, rising sea levels and direct threat to vast, low-lying areas, as well as a rapid increase in the number and consequences of extreme weather events such as storms, prolonged rainfall, and the like. A path toward less energy intense future requires rapid reductions of fossil fuels usage but also a radical shift towards larger energy efficiency. The book is intended as a source of key data showing how we have arrived at the current state of energy consumption and understanding of climate change
  Abstract: Knjiga govori o globalni porabi energije in njenem vplivu na planet. Energetske potrebe so izrazito dinamičen pojav, ki je odvisen od tehnološkega razvoja, kar je najbolj opazno skozi industrijske revolucije, v katerih novi izdelki in tehnologije, ki načeloma izboljšujejo kakovost življenja prebivalcem, hkrati tudi povečujejo porabo energije. Ob vedno večjem gospodarskemu napredku ne upoštevamo fizikalnih omejitev našega planeta, zato narašča količina toplogrednih plinov v ozračju, razmeroma hitro se povečujejo povprečne letne temperature planeta. Posledice takšnega delovanja tudi v prihodnje so jasne - nadaljnje segrevanje planeta, porast gladine morja in neposredna ogroženost obširnih nižje ležečih območij, hitro povečevanje števila izjemnih vremenskih dogodkov z vse hujšimi posledicami, kot so viharji, dolgotrajna deževja in podobno. Prehod v energetsko manj intenzivno prihodnost zahteva hitro radikalno odpoved fosilnim gorivom, a tudi precejšnje znižanje porabe vse energije. Knjiga vsebuje ključne podatki, ki kažejo, kako smo prišli do današnje stopnje porabe energije in razumevanja podnebnih sprememb
  Note: Slovenian
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 27
  ISBN: 9789610505297 , 9789610505273
  Language: Undetermined
  Pages: 1 Online-Ressource (172 p.)
  Series Statement: efka
  Keywords: Material culture
  Abstract: Monografija je strnitev raziskav treh avtoric, ki obravnavajo materialno kulturo s teoretičnega, epistemološkega, historičnega in institucionalno raziskovalnega vidika. Besedilo v petih razpravah o materialni kulturi pripoveduje o človeku, družbi, času in prostoru, saj predmeti v življenju posameznika nimajo le praktične - funkcionalne vrednosti, marveč povezovalno in ločevalno vlogo, posebno funkcijo imajo v interkulturni in multikulturni komunikaciji. V prvem delu knjige so obravnavni teoretični koncepti in bogata zgodovina etnološkega raziskovanja. Poznavanje preteklih sestavin materialne kulture in njenega raziskovanja pojasnjuje tudi današnje življenje in kulturo, socialne in regionalne razlike, kakršne so značilne tudi za sodobni svet in slovensko družbo. V drugem delu knjige so predstavljene tri etnološke študije - o bivalni, oblačilni in prehranski kulturi. Prva govori o ognjiščih v Vipavski dolini kot središču vsakdanjih in nekaterih dediščinskih praks, druga o oblačilnem videzu ljubljanskih predšolskih otrok in skrbi zanj, tretja pa o bučnem olju, značilni sestavini prehrane in identitete na Štajerskem
  Note: Slovenian
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 28
  Online Resource
  Online Resource
  Ljubljana : ZRC SAZU, Založba ZRC
  ISBN: 9789610505211
  Language: Undetermined
  Pages: 1 Online-Ressource (118 p.)
  Series Statement: Rastoči slovarji
  Keywords: Slovenian ; Dictionaries
  Abstract: Sprotni slovar slovenskega jezika 2020 prinaša novejše, uveljavljajoče se besedje, ki ga še ni v drugih slovarjih, predlagajo pa ga zlasti jezikovni uporabniki, in v nekoliko manjši meri najnovejše pomene besedja, ki je v drugih slovarjih že zajeto. Iztočnice so opremljene s polnimi oblikoslovnimi podatki in temeljnimi podatki o pomenu, rabi in morebitni zaznamovanosti besede. Za nabor besedja v slovarju je zaradi njegove ažurnosti značilen velik vpliv zunanjih okoliščin, kar se je še posebej pokazalo v letu 2020 - v slovar je prišlo mnogo t. i. koronabesedja: zloženke s korona-, zloženke tipa samoizolacija in besedne zveze, kot so socialna distanca, bela/rdeča/siva cona ipd
  Note: Slovenian
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 29
  Online Resource
  Online Resource
  Ljubljana : ZRC SAZU, Založba ZRC
  ISBN: 9789610505556 , 9789610505549
  Language: Undetermined
  Pages: 1 Online-Ressource (190 p.)
  Series Statement: efka
  Keywords: Slovenia ; Slovenian ; Folklore, myths & legends
  Abstract: Celosten prikaz razvoja in raziskovanja slovenskega folklornega pripovednega izročila odkriva vpogled v osnovne premise razvojne poti pripovedništva v slovenskem in mednarodnem kulturnem prostoru. Preko analize vsebin in poti širjenja je predstavljeno spreminjanje pripovedne kulture skozi prostor in čas. Literatura in slovstvena folklora sta se vzajemno oplajali in zato je pripovedno izročilo ne glede na razdalje, tako prostorske kot časovne, skupno bogastvo številnih narodov. Predstavljene so razvojne smernice od izročil najstarejših civilizacij do pripovedne kulture današnjih dni, kakor tudi različni žanri folklornega pripovedništva. Predstavljene so tudi metode in teorije raziskovanja, ki so se ali se še vedno uporabljajo in nastajajo v folkloristiki in na področju pripovedne kulture
  Note: Slovenian
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 30
  ISBN: 9789610506010 , 9789610506003
  Language: Undetermined
  Pages: 1 Online-Ressource (76 p.)
  Keywords: Museology & heritage studies ; Educational strategies & policy
  Abstract: Stories, memories, relationships, traditional skills, dialects, and other tangible and intangible elements of cultural heritage provide opportunities and ways that can lead to compassionate, quality, authentic, and sustainable living in the present and in the future. The preservation and interpretation of unique cultural and natural artefacts from the past is not only in the hands of professionals from heritage institutions and research centres, but also in the hands of civil society of which children and youth are its integral part. Local people have become important participants in co-creating heritage, yet young people are still often not understood as equal bearers of culture or co-creators of heritage. How should we act to make youth's bold ideas heard and realised in heritage projects and activities? The handbook ('Heritage in action: Ways and opportunities of integrating heritage practices into educational programs') presents approaches, methods, techniques, and examples of good practice that can address children and young people to actively participate in the exploration and interpretation of the past and (re)creation of cultural heritage in their local community. It is intended for the educators in kindergartens, schools, universities, youth centers, and local associations who want to encourage the younger generations to a deeper understanding of their ancestors' lives
  Abstract: V zgodbah, spominih, odnosih, tradicionalnih znanjih, narečjih in drugih elementih snovne in nesnovne dediščine lahko iščemo številne priložnosti in poti k sočutnemu, kakovostnejšemu, pristnejšemu in trajnostnemu življenju v sedanjosti in prihodnosti. Ohranjanje in interpretacija edinstvenih kulturnih in naravnih prvin iz preteklosti nista le v rokah strokovnjakov iz dediščinskih institucij ali raziskovalnih centrov, temveč tudi v rokah civilne družbe, med katere uvrščamo tudi otroke in mlade. Lokalno prebivalstvo je postalo pomemben akter soustvarjanja dediščine, vendar pri tem mladi pogosto niso zastopani kot enakovredni kulturni nosilci ali soustvarjalci. Kako torej najti načine in poti, da bi bile njihove drzne ideje slišane in uresničene v dediščinskih projektih in akcijah? V priročniku so predstavljeni pristopi, metode, tehnike in primeri dobrih praks, kako raziskovanje in interpretacijo preteklosti ter načine (po)ustvarjanja dediščine zasnovati na način, da bodo otroci in mladi aktivno sodelovali pri raziskovanju in poučnem odkrivanju kulturnih, zgodovinskih in naravnih posebnosti domačega kraja. Namenjen je osebju v vrtcih, šolah, univerzah, mladinskih centrih in društvih, ki želijo mlade generacije spodbuditi k poglobljenemu razumevanju življenja njihovih prednikov
  Note: Slovenian
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 31
  Online Resource
  Online Resource
  Ljubljana : ZRC SAZU, Založba ZRC
  ISBN: 9789610505181 , 9789610505150
  Language: Undetermined
  Pages: 1 Online-Ressource (192 p.)
  Series Statement: Ethnologica - Dissertationes 7
  Keywords: Social & cultural anthropology, ethnography
  Abstract: The monograph introduces the concept of work, which is inherent in human being as is play. This concept of work can be understood simultaneously as a powerful means of socialisation and as a disciplining instrument. The author problematizes the dichotomy between play and work as a construct that emerged in the specific historical and geographical context of early industrialization. She introduces the educational value attributed to work and presents how this understanding of work has historically changed through different political and socio-economic circumstances. Drawing on ethnographic studies and theorising from the fields of psychology, sociology, cultural anthropology, and social anthropology, the author analyses why and how preschool children participate in everyday work at home and in kindergarten. The author draws connections between children's participation in work and children's sociality and intersubjectivity as core human capacities as social beings. Preschool children are included as research participants along with adults, and by presenting their perspectives, this volume demonstrates the complexity of social life from an early age
  Abstract: Monografija predstavi koncept dela, ki je tako kot igra lasten človeškemu bitju ter ima hkrati močan socializacijski naboj in lahko predstavlja sredstvo discipliniranja. Ob tem, da problematizira dihotomijo med igro in delom kot konstruktom, ki je plod določenega zgodovinskega in geografskega konteksta, ki izhaja iz zgodnje industrializacije, uvede tudi koncept dela kot vzgojnega ter predstavi, kako se je spreminjal skozi čas glede na različne politične, družbene in ekonomske okoliščine. Na podlagi etnografske raziskave in sodobnih znanstvenih dognanj s področja psihologije, sociologije in kulturne ter socialne antropologije avtorica podaja analizo, zakaj in kako se v vsakdanjem življenju predšolski otroci vključujejo v delovna opravila v okviru družine ter vrtčevske skupine. Vključevanje v delo avtorica naveže na otrokovo sposobnost družbenosti in intersubjektivnosti - ključni komponenti človeka kot družbenega bitja. Monografija ob bok odraslim sogovornikom postavi predšolske otroke. Tako predstavi kompleksnost družbenega življenja v najzgodnejši dobi in podaja nov pogled na to, kako se oblikuje kulturno pogojeno razumevanje dela in igre ter kako se vzpostavlja odnos med njima
  Note: Slovenian
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 32
  ISBN: 9789610505334
  Language: Undetermined
  Pages: 1 Online-Ressource (88 p.)
  Keywords: Slovenia ; Modern history to 20th century: c 1700 to c 1900 ; Geological surface processes (geomorphology)
  Abstract: E.A. Martel (1859-1938) is rightly regarded as one of the most important people in the history of cave study. Writing in French, as he did, his work was little known in those parts of central Europe that were in the Austrian empire. Thus much of what he wrote about the Classical Karst was not readily accessible to those now living in that area. It is for that reason that this English translation of his 1894 publication has been made. Martel had been in Slovenia from 14 September 1893 to mid October. He was shown the principal caves and karst features of the region by Wilhelm Putick who had been exploring these places from 1886 onwards. This assistance had been authorised by Count Falkenhayn, the Minister of Agriculture in Wien. Such was the importance with which Martel was regarded internationally
  Note: English
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 33
  ISBN: 9789610505846 , 9789610505839
  Language: Undetermined
  Pages: 1 Online-Ressource (288 p.)
  Series Statement: Linguistica et philologica 41
  Keywords: Slovenian ; Historical & comparative linguistics
  Abstract: Knjiga prinaša izbor člankov, ki jih je avtorica objavila med letoma 1973 in 1996 v raznih periodičnih publikacijah. Del besedil obravnava slavistično, zlasti slovenistično problematiko in znotraj te predvsem jezik Brižinskih spomenikov, del pa indoiranistično, tudi v povezavi s slavistično, vse pa v luči diahronega jezikoslovja. Razvrstiti jih je mogoče v naslednje skupine: (1) etimološko, v kateri so z etimološkega stališča prvič, na novo ali dodatno osvetljene posamezne besede, (2) slovnično, v kateri so obravnavani posamezni glasovni in oblikoslovni pojavi, (3) besedila s problematiko predzgodovinskih slovansko-iranskih jezikovnih stikov in (4) besedila, ki obravnavajo problematiko slovenskosti Brižinskih spomenikov. Besedila so razvrščena po takem kronološkem redu, kot so izhajali izvirni članki. Knjigi sledita dva dodatka, in sicer seznam uporabljene literature z naslovom Združeni viri in Kazalo izbranih besed oblik in morfemov
  Note: German , Slovenian
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 34
  Online Resource
  Online Resource
  Ljubljana : ZRC SAZU, Založba ZRC
  ISBN: 9789610505808 , 9789610505792
  Language: Undetermined
  Pages: 1 Online-Ressource (72 p.)
  Series Statement: Pamflet 3
  Keywords: Afghanistan ; Afghan War
  Abstract: In Afghanistan: The End of the Occupation, Nancy Lindisfarne and Jonathan Neale offer a clear and succint view of the last fifty years of Afghan history, ending with the recent defeat and retreat of Western occupation forces. The authors, American-English anthropologists, began their fieldwork in Afghanistan almost fifty years ago, and they write about that country and its inhabitants with exemplary knowledge and exceptional understanding. Their narrative includes the Soviet military intervention in Afghanistan in 1979, the civil war that followed the Soviet retreat, the seizure of power by the Taliban in the mid-1990s, the US military intervention late in 2001 that removed the Taliban from power, and the next twenty years of American occupation assisted by European powers. Afghanistan: The End of the Occupation was written immediately after the liberation of Afghanistan. With the informatiion it brings to our knowledge and the rejection of stereotypes and prejudice about Afghanistan in general and the Taliban in particular, it has contributed to better understanding of that world-changing event. So far, the text has been translated in eight languages
  Abstract: Afganistan: konec okupacije avtorjev Nancy Lindisfarne in Jonathana Neala jasno in nazorno prikazuje zadnjega pol stoletja afganistanske zgodovine, ki se je zaključila z nedavnim izgonom zahodnih okupacijskih sil iz države. Besedilo je oprto na izjemno poznavanje Afganistana in njegovih prebivalcev, saj sta pisca, ameriško-britanska antropologa, tam začela z raziskovalnim delom pred skoraj petdesetimi leti. Njuna pripoved zajema sovjetsko vojaško intervencijo v Afganistanu, državljansko vojno, ki je sledila sovjetskemu umiku iz države, talibanski prevzem oblasti sredi 90. let prejšnjega stoletja, ameriški napad na državo konec leta 2001, ki je talibane odstranil z oblasti, in nadaljnjih dvajset let okupacije s pomočjo evropskih vojsk. Besedilo je bilo napisano takoj po osvoboditvi Afganistana in s svojo informativnostjo ter zavračanjem stereotipov in predsodkov pomembno prispeva k razumevanju tega prelomnega svetovnozgodovinskega dogodka. Doslej je bilo prevedeno v osem jezikov
  Note: Slovenian
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 35
  Online Resource
  Online Resource
  Ljubljana : ZRC SAZU, Založba ZRC
  ISBN: 9789610505310 , 9789610505303
  Language: Undetermined
  Pages: 1 Online-Ressource (167 p.)
  Series Statement: efka
  Keywords: Slovenia ; Slovenian ; Folklore, myths & legends ; Jokes & riddles
  Abstract: V monografiji avtorica predstavi uganke kot pomemben folklorni žanr. V prvem delu so opisane različne definicije ugank in njihova umeščenost v kontekst~nato avtorica obravnava zgodovino nastanka ugank in razvoja raziskav tako v svetu kot v slovenskem prostoru. V drugem delu monografije sledi tipologija ugank, pri čemer ločimo prave uganke, uganke za reševanje življena, šaljiva vprašanja, parodična vprašanja, logična vprašanja, risane uganke in modra vprašanja. Tipi ugank so predstavljeni tako s teoretičnega kot analitičnega vidika, ilustrirani pa so z gradivom iz arhiva ZRC SAZU Inštituta za slovensko narodopisje. Bogato slovensko gradivo ugank kaže na živost tega žanra v slovenskem kulturnem okolju. Avtorica v monografiji predstavi bogastvo in pisanost tega pogosto spregledanega žanra in kompleksnost njegovega razumevanja, z etnolingvistično metodo analize pa bralcu približa preučevanje kulture s pomočjo folklornih žanrov
  Note: Slovenian
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 36
  Online Resource
  Online Resource
  Ljubljana : ZRC SAZU, Založba ZRC
  ISBN: 9789610505419
  Language: Undetermined
  Pages: 1 Online-Ressource (210 p.)
  Series Statement: E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 11
  Keywords: Croatia ; Medieval European archaeology
  Abstract: The present study deals with the question of the organization of the stonemasonry production of funerary monuments in the interior of the former Roman province of Dalmatia. The aim of the research was to identify a model of stonemasonry production that originated in a mountainous and difficult to traverse area, where the possibilities of water transport of stone material are minimal. The author started from the assumption that production centres formed in some geographical areas during Roman rule, using local limestone sources for their operation. The study includes funerary monuments discovered in present-day Bosnia and Herzegovina and in the western part of Serbia and Montenegro. By combining the methods of macroscopic petrographic analysis of the stone material and typological and spatial analysis, the existence of several production centres was proven. The results of the analyses indicate a very likely that they exploited the local limestone resources. Epigraphic data also made it possible to define their chronological aspect
  Abstract: Pričujoče delo se ukvarja z vprašanjem organizacije kamnoseške proizvodnje nagrobnih spomenikov na prostoru notranjega dela nekdanje rimske province Dalmacije. Cilj raziskave je bil prepoznati model kamnoseške proizvodnje, ki se je oblikoval na goratem in težko prehodnem območju, kjer so možnosti vodnega transporta kamnitega materiala minimalne. Avtorica izhajala iz predpostavke, da so se v času rimske oblasti na nekaterih geografskih območji oblikovala proizvodna središča, ki so za svoje delovanje uporabljala lokalne vira apnenca. Študija zajema nagrobne spomenike, odkrite na prostoru današnje Bosne in Hercegovine in zahodnega dela Srbije in Črne gore. S kombinacijo metod makroskopske petrografske analize kamnin in tipološke analize ter prostorske analize je pokazala na obstoj več proizvodnih središč. Rezultati analiz kažejo na zelo verjetno možnost, da so izkoriščali lokalne vire apnenca. Epigrafski podatki pa so omogočili njihov obstoj tudi časovno opredeliti
  Note: English
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 37
  ISBN: 9789610502746
  Language: Undetermined
  Pages: 1 Online-Ressource (449 p.)
  Series Statement: Rastoči slovarji
  Keywords: Slovenian ; Dictionaries
  Abstract: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2019 prinaša sodoben jezikovni opis izseka večplastne in kompleksne jezikovne realnosti slovenskega jezika glede na jezikovno rabo, izkazano v raznovrstnih sodobnih, predvsem korpusnih, gradivskih virih. V okviru 500 slovarskih sestavkov, ki jih na makrostrukturni ravni uvaja enobesedna iztočnica, so celovito in sistematično opisane pomenske, slovnične, pragmatične in druge lastnosti eno- in večbesednih nefrazeoloških in frazeoloških leksikalnih enot. Slovarska zasnova je natančneje prikazana v Konceptu novega razlagalnega slovarja slovenskega knjižnega jezika, ki so ga leta 2015 potrdili in sprejeli Znanstveni svet Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, Znanstveni svet ZRC SAZU, Razred za filološke in literarne vede SAZU in Predsedstvo SAZU
  Note: Slovenian
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 38
  ISBN: 9789610502609 , 9789610501916
  Language: Undetermined
  Pages: 1 Online-Ressource (392 p.)
  Series Statement: Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 42
  Keywords: Slovenia ; Medieval European archaeology
  Abstract: The book Medieval Archaeology of Bled Island is presenting the results of a state-of-the-art archaeological analysis of data from archaeological excavations of the 1962 and 1964
  Abstract: Pričujoča knjiga je nastala z namenom, da odgovori na vprašanje: ali je v arheoloških virih izpričano predkrščansko svetišče na Blejskem otoku? Blejski otok je imel poseben pomen za vsako lokalno skupnost, ki je kadarkoli živela ob Blejskem jezeru. Pisanje J. V. Valvasorja in A. T. Linharta je sloves otoka poneslo širše, dokončno pa ga je usidral v kulturno zavest Slovencev France Prešeren, ki je na otok v pesmi Krst pri Savici postavil Živin hram. Arheologija, kot vsaka znanost, zahteva kompleksen pristop. V knjigi je predstavljena arheološka analiza dokumentacije izkopavanj, ki so bila na Blejskem otoku med letoma 1962 in 1965. Takrat je pod vodstvom Vinka Šribarja ekipa Narodnega muzeja Slovenije raziskali grobišče in ostanke cerkvenih zidov iz srednjega veka. Najdišče je eno od številnih v blejski mikro-regiji, a je kot kraj - otok na jezeru - posebnost med najdišči v Sloveniji
  Note: English , Slovenian
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 39
  ISBN: 9789610502586 , 9789610502579
  Language: Undetermined
  Pages: 1 Online-Ressource (424 p.)
  Series Statement: Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 40
  Keywords: Slovenia ; Classical Greek & Roman archaeology
  Abstract: The book discusses the minor settlements that dotted the territory of present-day Slovenia in the Roman period. This geographically diverse territory was crossed by important lines of communication and divided between three large administrative units of the Roman state: Italy and the provinces of Noricum and Upper Pannonia. Twenty-six authors wrote contributions on individual settlements in a comprehensive and clear manner roughly following a common concept. The presentation of each settlement opens with its location and name in Antiquity, possible habitation traces from prehistory, mentions in ancient literary texts and documents, and recovered epigraphic evidence. The next, main part offers an overview of the archaeological remains from the Roman period: topography, infrastructure, buildings, cemeteries and portable remains of particular significance. This is followed by the information on the status of a settlement, social standing of its inhabitants, their administrative or military functions, as well as professional or ethnical background. All is brought together in an outline of the historical development of each settlement
  Abstract: Monografija je posvečena manjšim rimskim naseljem, ki ležijo na območju današnje Slovenije, kamor so segale tri velike upravne enote rimske države: Italija ter provinci Norik in Zgornja Panonija. V samostojnih poglavjih je zgoščeno in po skupnem konceptu predstavljenih dvajset naselij različnega tipa in stopnje raziskanosti. Podatki so umeščeni v prostor, podprti s kartami in načrti, vsebinsko primerljivi in jasno ovrednoteni. Vsako poglavje vsebuje podatke o legi naselja in njegovem antičnem imenu, kratko zgodovino raziskav, morebitno obljudenost lokacije v prazgodovini, predstavitev antičnih literarnih virov in epigrafskih spomenikov. Osrednji del je usmerjen v pregled arheoloških ostankov rimske dobe: v topografijo, infrastrukturo, stavbe, grobišča in premične ostanke posebnega pomena. Sledijo podatki o statusu naselja, o družbenem položaju posameznih prebivalcev, njihovih administrativnih ali vojaških funkcijah, poklicih in etnični pripadnosti. Vsako poglavje zaokroža oris zgodovinskega razvoja naselja
  Note: English , Slovenian
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 40
  Online Resource
  Online Resource
  Ljubljana : ZRC SAZU, Založba ZRC
  ISBN: 9789610502562
  Language: Undetermined
  Pages: 1 Online-Ressource (172 p.)
  Series Statement: Vodniki LGD Evropa 15
  Keywords: Slovenia ; Travel & holiday guides
  Abstract: The publication publishes excursions of the Ljubljana Geographical Society, carried out between April 2015 and May 2019. If we break down individual contributions according to their main characteristics, we can point out some interesting findings. Let us first mention their concentration in the western part of Slovenia. Southwestern Slovenia stands out as an area of strong regional dominance, with the participants taking advantage of two excursions to the wide-open state border with Italy, created by Slovenia's entry into the Schengen area. The variety of excursions according to the method of implementation is also noticeable. As a rule, classic bus transport is enriched by walking. Completely different logistics were needed to carry out a cycling excursion through the Slovenian and Italian Karst. There is a continuing tendency for geographical knowledge to increasingly complement the content of other disciplines, especially archeology and ethnology, which certainly enriches excursions due to a different view of the landscape and emphases that geographers usually ignore or do not know much about
  Abstract: V publikaciji so objavljene ekskurzije Ljubljanskega geografskega društva, izvedene med aprilom 2015 in majem 2019. Če posamezne prispevke skušamo razčleniti po njihovih poglavitnih značilnostih, lahko izpostavimo nekaj zanimivih spoznanj. Naj najprej izpostavimo njihovo osredotočenost v zahodnem delu Slovenije. Kot območje izrazite regionalne prevlade izstopa jugozahodna Slovenija, pri čemer so udeleženci kar dveh ekskurzij s pridom izkoristili na široko razprto državno mejo z Italijo, nastalo z vstopom Slovenije v šengensko območje. Zaznavna je tudi raznovrstnost ekskurzij glede na način izvedbe. Klasične avtobusne prevoze praviloma popestri pešačenje. Povsem drugačna logistika je bila potrebna za izvedbo kolesarske ekskurzije po slovenskem in italijanskem Krasu. Nadaljuje se težnja, da geografska spoznanja v vse večji meri dopolnjujejo vsebine drugih disciplin, predvsem arheologije in etnologije, kar ekskurzije zagotovo bogati tako zaradi drugačnega videnja pokrajine kot poudarkov, ki jih geografi na svojih poteh navadno prezremo ali o njih ne vemo prav veliko
  Note: Slovenian
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 41
  ISBN: 9789610502722 , 9789610502715
  Language: Undetermined
  Pages: 1 Online-Ressource (192 p.)
  Series Statement: Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 41
  Keywords: Slovenia ; Classical Greek & Roman archaeology
  Abstract: The hill of Panorama in Ptuj is one of the most important areas of Roman Poetovio. Chance finds and small-scale excavations in the past centuries have revealed the existence of significant archaeological remains that included buildings with numerous rooms and objects dedicated to a variety of deities, the remains of a sanctuary dedicated to the Nutrices, an Early Christian church, an aqueduct and a cemetery. The geophysical investigations have revealed the urban design with a rectilinear grid of streets and building plots.The first few chapters of the book present the history of archaeological research on Panorama, the analytical approaches and the geophysical investigations with the methods employed and the final results. The main chapters correlate the archaeological data of differing quality and nature (chance finds, rescue excavations, old and modern archaeological investigations, geophysical surveys) and locate them with a series of plans. The comprehensive overview is supported by a Catalogue of stone monuments that presents the basic data, descriptions, bibliography, commentary and photographs of the stone objects recovered on Panorama
  Abstract: Na griču Panorama na Ptuju, kjer leži eden pomembnejših predelov antičnega mesta Poetovio, so geofizikalne raziskave razkrile urbanistično zasnovo s potekom ulic in pravokotnimi stavbnimi parcelami. V knjigi je združeno dozdajšnje vedenje o Panorami, hkrati gre za nadaljevanje sistematične predstavitve arheoloških najdišč Ptuja. Uvodna poglavja prinašajo zgodovino arheoloških raziskav, izhodišča analize in potek geofizikalnih raziskav z uporabljenimi metodami ter glavnimi rezultati. V osrednjih poglavjih smo povezali arheološke podatke različne kakovosti (naključne najdbe, zaščitna izkopavanja, stara in moderna arheološka raziskovanja, geofizikalne preglede) in jih umestili v prostor s pomočjo številnih načrtov. Celovito sliko dopolnjuje dodatek - Katalog kamnitih spomenikov z osnovnimi podatki, opisi, literaturo, komentarjem in fotografijami
  Note: English , Slovenian
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 42
  ISBN: 9789610504276 , 9789610504269
  Language: Undetermined
  Pages: 1 Online-Ressource (132 p.)
  Keywords: Slovenia ; Historical maps & atlases
  Abstract: The book presents a wealth of historical cartographic representations of Slovenian territory. It is divided into two main parts. The first or the text part briefly presents the history of European cartography up to the end of the nineteenth century, maps of the Slovenian territory up to the early twentieth century and maps as cultural heritage. In the second or cartographic part, in turn, features important historical maps of the Slovenian territory presented in chronological order. The format of the book enables an excellent presentation of the presented maps. The maps presented date from the mid-sixteenth century, when the first independent maps of present-day Slovenia were produced, to the beginning of the twentieth century, when cartography developed into a modern discipline. The aim of this book is to present the extensive Slovenian cartographic heritage
  Abstract: Monografija predstavlja bogastvo zgodovinskih kartografskih upodobitev slovenskega ozemlja. Razdeljena je na besedilni in slikovni del. V besedilnem delu so predstavljeni zgodovina evropske kartografije do konca 19. stoletja, kartografski prikazi slovenskega ozemlja do začetka 20. stoletja ter zemljevidi kot kulturna dediščina. Slikovni del monografije pa prinaša kronološki prikaz pomembnejših zgodovinskih zemljevidov slovenskega ozemlja. Format knjige omogoča odličen prikaz zemljevidov od srede 16. stoletja, ko so nastala prva samostojna kartografska dela današnjega slovenskega ozemlja, do začetka 20. stoletja, ko se kartografija razvije v sodobno vedo. Namen monografije je opis in prikaz bogate slovenske kartografske dediščine
  Note: English , Slovenian
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 43
  ISBN: 9789610502753
  Language: Undetermined
  Pages: 1 Online-Ressource (941 p.)
  Series Statement: Rastoči slovarji
  Keywords: Slovenian ; Dictionaries ; Usage & grammar guides
  Abstract: Slovarski del ePravopisa 2019 prinaša besedje, ki se v slovar vključuje vzporedno s prenovo pravopisnih pravil. Predlog novih pravopisnih pravil, ki od decembra 2019 prinaša dve javno objavljeni poglavji (Pisna znamenja in Krajšave na portalu Pravopis 8.0), spremlja različno število gradivskih ponazoritev - odvisno od tipa problemskega sklopa. Problemske sklope predstavlja spremljajoča monografija Pravopisne kategorije ePravopisa. Slovar se obvestilno osredinja na probleme izrazne ravnine jezika, predvsem zapisa, začetnice, pisanja skupaj ali narazen. Vsi slovarski sestavki prinašajo tudi pregibnostno-naglasne vzorce
  Note: Slovenian
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 44
  Online Resource
  Online Resource
  Ljubljana : ZRC SAZU, Založba ZRC
  ISBN: 9789610504306 , 9789610504290 , 9789610504337
  Language: Undetermined
  Pages: 1 Online-Ressource (88 p.)
  Keywords: Slovenia ; Social & cultural anthropology, ethnography
  Abstract: Simply put, the modern Slovenian nation began as a cultural project in the age of Enlightenment. Its basic axis has been Standard Slovenian as one of Slavic languages. The book describes from where the speakers of the initial common Slavic language arrived at our place, as well as where and when Slavs came into being. Throughout the history of long ages the author observes the relationship between the speakers of the language, political power, and particularly the Church as an institution with a universal ideology which as such does not in any way encourage local identity. The book also recalls the millennial roots of Slovenian identity whose present state is not a logical consequence of the past, much less the beginning of self-evident future. The author knows that the final image of the past is always created by the reader themself, therefore using challenging illustrations he constantly encourages them to think. The author also does not expect the reader to agree with him, but would like them to find some causal connections of their own and thus recover the lost memory of who they are
  Abstract: Poenostavljeno lahko rečemo, da se je moderni slovenski narod začel kot kulturni projekt Žige Zoisa. Osnovna os je knjižna slovenščina kot eden od slovanskih jezikov. Knjiga opisuje, od kod so govorci slovanskega jezika v naš prostor prišli, kje in kdaj so nastali Slovani. Skozi zgodovino dolgih dob nato opazuje razmerje med govorci jezika, politično oblastjo ter še zlasti Cerkvijo kot institucijo z univerzalno ideologijo, ki kot taka nikakor ne spodbuja lokalnih identitet. Hkrati knjiga opozarja na tisočletne korenine slovenstva, pri čemer pa njegovo sedanje stanje ni samoumeven nasledek preteklosti, še manj nastavek samoumevne prihodnosti. Avtor se zaveda, da si končno podobo preteklosti vedno ustvari bralec sam. Zato ga nenehno spodbuja k lastnemu razmišljanju z izzivalnimi ilustracijami. Avtor ne pričakuje strinjanja, želi pa si, da bi bralci sami našli nekatere vzročne povezave in si povrnili izgubljeni spomin
  Note: Slovenian
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 45
  ISBN: 9789612359133
  Language: Undetermined
  Pages: 1 Online-Ressource (172 p.)
  Keywords: Social mobility ; Migration, immigration & emigration
  Abstract: The smartphone has become one of the main tenets of contemporary spatial as well as digital migration routes that are increasingly determined by technologies, platforms and networks. Such routes have become increasingly dangerous and uncertain, which testifies of structural criminalisation and control of people on the move, but also raises important questions about autonomy and agency of individuals as a response to restrictive migration and border policies. The monograph explores such transformations by focussing on the movement of refugees across the borders of nation-states through a rethinking of the notion of vulnerability (especially of women and children), the examination of perceptions of refugees and migrants by the public and a reflection of the notions of climate change and climate refugees that all challenge the main classificatory mechanisms constructing more or less "legitimate" groups of migrants. In this vein, the authors argue for more solidarity throughout the movement of individuals through the "gates" and "violent borders" of contemporary nation-states
  Abstract: Pametni telefon je postal eden od glavnih označevalcev prostorskih kot tudi digitalnih migracijskih poti, ki jih vedno bolj določajo tudi tehnologije, platforme in omrežja. Tovrstne poti postajajo vedno bolj nevarne in negotove in pričajo o strukturni kriminalizaciji in nadzoru oseb na poti, a hkrati odpirajo pomembna vprašanja o avtonomiji in delovalnosti posameznikov in posameznic kot odzivu na vedno bolj omejevalne migracijske in mejne politike. Monografija s poudarkom na gibanju beguncev in begunk čez meje nacionalnih držav analizira tovrstne transformacije. Gre zlasti za premislek o konceptu ranljivosti (predvsem žensk in otrok), za analizo percepcij migrantov in beguncev s strani javnosti in za refleksije podnebnih sprememb in ideje podnebnih beguncev, ki postavljajo pod vprašaj temeljne klasifikacijske mehanizme konstruiranja bolj ali manj 'legitimnih' skupin migrantov in migrantk. V tem oziru se avtorici zavzemata za več solidarnosti pri gibanju posameznikov skozi 'pregrade' in 'nasilne meje' sodobnih nacionalnih držav.;The smartphone has become one of the main tenets of contemporary spatial as well as digital migration routes that are increasingly determined by technologies, platforms and networks. Such routes have become increasingly dangerous and uncertain, which testifies of structural criminalisation and control of people on the move, but also raises important questions about autonomy and agency of individuals as a response to restrictive migration and border policies. The monograph explores such transformations by focussing on the movement of refugees across the borders of nation-states through a rethinking of the notion of vulnerability (especially of women and children), the examination of perceptions of refugees and migrants by the public and a reflection of the notions of climate change and climate refugees that all challenge the main classificatory mechanisms constructing more or less "legitimate" groups of migrants. In this vein, the authors argue for more solidarity throughout the movement of individuals through the "gates" and "violent borders" of contemporary nation-states
  Abstract: Pametni telefon je postal eden od glavnih označevalcev prostorskih kot tudi digitalnih migracijskih poti, ki jih vedno bolj določajo tudi tehnologije, platforme in omrežja. Tovrstne poti postajajo vedno bolj nevarne in negotove in pričajo o strukturni kriminalizaciji in nadzoru oseb na poti, a hkrati odpirajo pomembna vprašanja o avtonomiji in delovalnosti posameznikov in posameznic kot odzivu na vedno bolj omejevalne migracijske in mejne politike. Monografija s poudarkom na gibanju beguncev in begunk čez meje nacionalnih držav analizira tovrstne transformacije. Gre zlasti za premislek o konceptu ranljivosti (predvsem žensk in otrok), za analizo percepcij migrantov in beguncev s strani javnosti in za refleksije podnebnih sprememb in ideje podnebnih beguncev, ki postavljajo pod vprašaj temeljne klasifikacijske mehanizme konstruiranja bolj ali manj 'legitimnih' skupin migrantov in migrantk. V tem oziru se avtorici zavzemata za več solidarnosti pri gibanju posameznikov skozi 'pregrade' in 'nasilne meje' sodobnih nacionalnih držav
  Note: Slovenian
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 46
  ISBN: 9789610505082 , 9789610505075
  Language: Undetermined
  Pages: 1 Online-Ressource (256 p.)
  Keywords: Slovenia ; History of ideas
  Abstract: How can we explain the large number of Good Friday processions that characterised Catholic Europe from the 16th to the 18th century? Jaša Drnovšek presents these early modern performances as eminently political phenomena that could only exist against the background of the Counter-Reformation and Catholic renewal. In doing so, he takes up Joachim Küpper's theory of cultural production, according to which culture can be seen as a virtual network. In his comparative cultural-historical study, Drnovšek takes an in-depth look at the history of the Capuchin and Jesuit orders, both of which contributed significantly to the rise of Good Friday processions. The Škofjeloški pasijon, the oldest Slovenian drama, whose revived performance tradition has been under UNESCO protection since 2016, plays here a special role
  Abstract: Kako pojasniti veliko število procesij velikega petka, ki so med 16. in 18. stoletjem zaznamovale katoliško Evropo? Jaša Drnovšek prikaže te zgodnjenovoveške sprevode kot eminentno politične fenomene, ki so lahko obstajali le v kontekstu protireformacije in katoliške prenove. Pri tem se naveže na teorijo kulturne produkcije Joachima Küpperja, po kateri lahko kulturo razumemo kot virtualno omrežje. V svoji primerjalni kulturnozgodovinski raziskavi Drnovšek podrobno osvetli zgodovino kapucinskega in jezuitskega reda, ki sta pomembno prispevala k razmahu pasijonskih procesij. Posebno vlogo pri tem ima Škofjeloški pasijon, katerega ponovno oživljena tradicija uprizarjanja je od leta 2016 pod Unescovo zaščito
  Note: German
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 47
  Online Resource
  Online Resource
  Ljubljana : ZRC SAZU, Založba ZRC
  ISBN: 9789610504627 , 9789610504610
  Language: Undetermined
  Pages: 1 Online-Ressource (140 p.)
  Series Statement: CAPAcities 5
  Keywords: Slovenia ; Regional geography ; Rural planning
  Abstract: Sustainable development in karst areas should be adapted to its specificities and take into account its vulnerability. The assessment of the development potential and management of karst areas is of great importance in Slovenia. This book presents the analyses of the impact of landscape features on the land use and sustainable development in a marginal Slovenian karst landscape ‒ Bela krajina. In order to draw attention to the combination of social perspectives with natural conditions for an integrative view of the karst landscapes, three approaches were used: 1. assessment of the degree of human disturbance to the karst landscape, 2. analyses of land use dynamics, and 3. quantitative and qualitative analyses of the sustainable development of Bela krajina. Karst landscape features affect sustainable development of the study region both positively and negatively. According to local stakeholders the positive effects are mainly connected with tourism, and the negative effects are mainly connected with hampered agriculture. The main message is that karst landscape features should not only be seen as limiting factors, but also for their development potential
  Abstract: Trajnostni razvoj na kraških območjih bi moral biti prilagojen posebnostim te pokrajine, posebej njeni ranljivosti. Pravilno vrednotenje razvojnega potenciala in upravljanje s kraškimi območji je zelo pomembno za Slovenijo. V tej knjigi so predstavljene analize vpliva pokrajinskih značilnosti na rabo zemljišč in trajnostni razvoj obmejne slovenske kraške pokrajine ‒ Bele krajine. Da bi opozorili na kombinacijo družbenih dejavnikov in naravnih razmer za celostni pogled na kraško pokrajino, smo uporabili tri pristope: 1. oceno obremenjenosti kraške pokrajine zaradi človeka, 2. analizo sprememb rabe zemljišč in 3. kvantitativno in kvalitativno analizo trajnostnega razvoja Bele krajine. Kraški pojavi na trajnostni razvoj lahko vplivajo tako pozitivno kot negativno. Po mnenju lokalnih deležnikov so pozitivni učinki povezani večinoma s turizmom, negativni učinki pa predvsem v omejenem kmetijstvu. Sklenimo z mislijo, da so kraški pokrajinski pojavi lahko več kot le omejevalni dejavniki, saj imajo tudi razvojni potencial
  Note: English
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 48
  ISBN: 9789610504665 , 9789610504634
  Language: Undetermined
  Pages: 1 Online-Ressource (100 p.)
  Keywords: Slovenia ; Folk & traditional music ; Music recording & reproduction
  Abstract: The publication focuses on the most important aspects of field research, documentation, archiving and preservation of folk music heritage: it contains elementary guidelines for fieldwork, provides the basics concepts of music and text transcriptions, and draws attention to the correct handling and preservation of unique field material, especially sound and written sources. It is intended to address those who are interested in the discovery and research of folk instrumental and vocal music, to support them with recommendations for their work, and thus to make them aware not only of the importance of discovering and collecting folk music in the field, but also of the importance of preserving documented field material. The bilingual Slovenian-Hungarian handbook Snemanje in arhiviranje ljudske glasbe / Népzene rögzítése és archiválása (Folk Music Recording and Archiving Handbook) is the result of the project "Folk Music Heritage: Exploration, study and dissemination of the common folk music heritage", carried out in the framework of the Interreg V-A Slovenia Hungary cross-border cooperation in the years 2018-2021
  Abstract: Publikacija se osredotoča na najpomembnejše vidike terenskega raziskovanja, dokumentiranja, arhiviranja in zaščite ljudskoglasbene dediščine: zajema temeljne napotke za terensko delo, nudi osnove glasbene in besedilne transkripcije ter opozarja na pravilno ravnanje in hranjenje unikatnega terenskega gradiva, predvsem zvočnega in pisnega. Njen namen je nagovoriti tiste, ki se ljubiteljsko ukvarjajo z odkrivanjem ljudske inštrumentalne glasbe in pesmi, jim pomagati s priporočili pri njihovem delu ter jih ozavestiti ne le o pomenu odkrivanja in zbiranja ljudske glasbe na terenu, temveč tudi o (o)hranjenju zbranega terenskega gradiva. Dvojezični slovensko-madžarski strokovni priročnik Snemanje in arhiviranje ljudske glasbe / Népzene rögzítése és archiválása je rezultat projekta »Folk Music Heritage: Odkrivanje, obdelava in diseminacija skupne dediščine ljudske glasbe«, izveden v okviru čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija Madžarska v letih 2018-2021
  Note: Slovenian , Hungarian
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 49
  ISBN: 9789610504856 , 9789610504849
  Language: Undetermined
  Pages: 1 Online-Ressource (151 p.)
  Keywords: Philosophy
  Abstract: Platforma 2 is a scientific publication in which the students of the Postgraduate school ZRC SAZU present their completed and ongoing research. The edited volume combines contributions from various fields of humanities and social sciences, arising from a wide range of research topics
  Note: English , Slovenian
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 50
  ISBN: 9789610504696 , 9789610504689
  Language: Undetermined
  Pages: 1 Online-Ressource (252 p.)
  Series Statement: GIS v Sloveniji 15
  Keywords: Geographical information systems (GIS) & remote sensing
  Abstract: Modeliranje pokrajine ('Modelling landscape') is the fifteenth volume in the series GIS v Sloveniji (GIS in Slovenia). The goal of the volume is to present the wide variety of research findings on geographical information systems in Slovenia in recent years. Powerful geoinformatic tools and precise data facilitate research on processes and phenomena, and their modelling. The volume presents project outputs and research results in areas such as geology, geomorphology, hydrology, environmental protection, geography, surveying, archaeology, transport, telecommunication infrastructure, tourism, cultural heritage, remote sensing, and others. Readers will discover new features regarding the applicability of geographical information systems and will learn about interesting research findings in many areas
  Abstract: Knjiga Modeliranje pokrajine je 15. v zbirki GIS v Sloveniji. Namen knjige je predstaviti najrazličnejša spoznanja raziskovalcev v svetu geografskih informacijskih sistemov na območju Slovenije v zadnjih letih. Zmogljiva geoinformacijska orodja in natančni podatki omogočajo raziskave raznih procesov in pojavov ter njihovo modeliranje. Poleg tega se razvijajo tudi številne spletne geoinformacijske aplikacije. V knjigi so prikazani rezultati projektov in izsledki raziskav s področij, kot so geologija, geomorfologija, hidrologija, varovanje okolja, geografija, geodezija, arheologija, promet, telekomunikacijska infrastruktura, turizem, kulturna dediščina, daljinsko zaznavanje in druga. Bralci bodo v knjigi našli nekatere novosti v uporabnosti geografskih informacijskih sistemov, hkrati pa se bodo lahko seznanili tudi z zanimivi rezultati raziskovalnega dela na številnih področjih
  Note: Slovenian
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 51
  ISBN: 9789610502678 , 9789610502661
  Language: Undetermined
  Pages: 1 Online-Ressource (176 p.)
  Series Statement: Naravne nesreče 5
  Keywords: Slovenia ; Climate change
  Abstract: The volume ('Domestic Responses to Global Challenges') contains fourteen chapters dealing with natural disasters. The chapters describe research findings and examples of the use of modern technologies in cases of natural disasters, with the focus on local responses to global challenges. The volume covers various topics such as earthquakes, draughts, heat waves, floods and avalanches, as well as responses and communication during natural disasters
  Abstract: V knjigi je štirinajst poglavij s področja naravnih nesreč. V poglavjih so opisana raziskovalna spoznanja ter primeri uporabe sodobnih tehnologij v primeru naravnih nesreč, s poudarkom na domačih odzivih na globalne izzive. Knjiga vsebuje različne teme, kot so na primer potresi, suše, vročinski valovi, poplave, snežni plazovi ter odzivanje in komuniciranje v primeru naravnih nesreč
  Note: Slovenian
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 52
  Online Resource
  Online Resource
  Ljubljana : ZRC SAZU, Založba ZRC
  ISBN: 9789610502760
  Language: Undetermined
  Pages: 1 Online-Ressource (257 p.)
  Series Statement: Rastoči slovarji
  Keywords: Slovenian ; Usage & grammar guides
  Abstract: V Pravopisne kategorije ePravopisa 2019 je dodanih osem novih problemskih sklopov, in sicer: »Kratice«~»Prebivalska imena (iz imen plemen, ljudstev, narodov)«~»Pridevniki (povezani s pripadniki in pripadnicami jezikovnih, verskih, rasnih skupin)«~»Pridevniki (povezani s pripadniki in pripadnicami nazorov, gibanj, političnih skupin)«~»Pripadniki in pripadnice jezikovnih, verskih, rasnih skupin«~»Pripadniki in pripadnice nazorov, gibanj, političnih skupin«~»Smeri, nazori, gibanja«~»Svojilni pridevniki (iz stvarnih imen)«. Monografija prinaša tudi spremenjen pogled na pridevnike, ki so uslovarjeni kot lastnostni in se pomensko v stalnih besednih zvezah izkazujejo kot vrstni
  Note: Slovenian
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 53
  ISBN: 9789610504528
  Language: Undetermined
  Pages: 1 Online-Ressource (92 p.)
  Keywords: Migration, immigration & emigration ; Social groups
  Abstract: The Urban Diversity Final Publication is a representation of Urban Diversity project that lasted between 2017 and 2020. The project's aim was a creative connection of migrant entrepreneurs and their families in Ljubljana and Graz, and to help encourage and promote diversity in both cities. There are already some support and aid programs for self-employment and business establishment for migrants, however both cities also trace obstacles that abate migrant entrepreneurs from being creative and integrate into the society. These obstacles can be found on different levels, and are not easy to define or remove, while they also represent a large issue for migrant entrepreneurs and the host society, which stuns their potential and its own economic and social progress. The results and achievements in the publication present the good practice of removing social obstacles that already exist elsewhere in Europe
  Abstract: Zaključna publikacija Urban Diversity predstavlja rezultate projekta Urban Diversity, ki je potekal med letoma 2017 in 2020. Namen projekta je bilo kreativno povezovati migrantske podjetnike in njihove družine iz Ljubljane in Gradca ter pripomoči k spodbujanju in promociji raznolikosti v obeh mestih. Mesti sicer imata določene programe podpore in pomoči pri samozaposlovanju in odpiranju podjetij med migranti, vendar pa sta razvili tudi določene ovire, ki migrantske podjetnike ovirajo pri njihovi kreativnosti ter vključevanju v družbo. Te ovire so prisotne na številnih nivojih in jih je razmeroma težko odkriti in odstraniti, predstavljajo pa veliko težavo za migrantske podjetnike ter družbo gostiteljico, ki hromi njihov potencial, s tem pa tudi svoj ekonomski ter družbeni razvoj. Rezultati in dosežki projekta, ki so zbrani v publikaciji, predstavljajo dobre prakse odstranjevanja družbenih ovir, ki drugje v Evropi že obstajajo
  Note: Slovenian
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 54
  ISBN: 9789610504320 , 9789610504375
  Language: Undetermined
  Pages: 1 Online-Ressource (90 p.)
  Keywords: Slovenian ; Usage & grammar guides ; Place names & gazetteers
  Abstract: The monograph ('I live in Bukov Vrh ('village') below Bukov vrh ('hill')') contains eight different proposals for writing the initial in the non-first components of multi-word geographical proper names. The proposals were presented at the open conference ""Meeting of two commissions"" in June 2019. The motives that triggered the discussion on spelling reform and the decision to consult with the general public before the final decision of the spelling commission are presented. A survey will be prepared, presenting the views of the debaters, presented in the present monograph. The views of the chapters in the central part of the monograph can be summarized in three groups: the first group advocates a more comprehensive reform, which is reflected in the technical solution of writing geographical names - ""all components of the name with a capital letter""~the second group does not advocate technical reform at the outset, but focuses on clarifying the rules and abolishing the division into settlement and non-settlement names~the third group does not support any changes
  Abstract: Monografija prinaša osem utemeljitev različnih predlogov za pisanje začetnice v neprvih sestavinah večbesednih zemljepisnih lastnih imen, ki so bili predstavljeni na odprtem posvetu »Srečanje dveh komisij« (Pravopisne komisije pri SAZU in ZRC SAZU in Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade Republike Slovenije) junija 2019. Uvodoma je orisano delovanje obeh komisij, ob tem so predstavljeni vzgibi, ki so sprožili razpravo o pravopisni reformi, predstavljena je tudi odločitev, da se bo pred končno odločitvijo pravopisne komisije, ki se ob prenovi pravopisnih pravil soočila s ponovno obujenim predlogom »vse z veliko začetnico«, ta posvetovala s širšo javnostjo. Pripravljena bo anketa, ki bo predstavila stališča razpravljalcev, predstavljena v pričujoči monografiji. Stališča prispevkov v osrednjem delu lahko strnimo v tri skupine: prva skupina zagovarja celovitejšo reformo, ki se zrcali v tehnični rešitvi zapisovanja zemljepisnih imen~druga skupina v izhodišču ne zagovarja tehnične reforme, ampak se osredotoča na ponatančenje pravil ter ukinitev delitve na naselbinska in nenaselbinska imena~tretja skupina ne podpira nobene spremembe
  Note: Slovenian
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 55
  Online Resource
  Online Resource
  Ljubljana : ZRC SAZU, Založba ZRC
  ISBN: 9789610502623 , 9789610502616
  Language: Undetermined
  Pages: 1 Online-Ressource (228 p.)
  Series Statement: CAPAcities 4
  Keywords: Slovenia ; Regional geography ; Urban & municipal planning
  Abstract: According to the economic indicators, Velenje has a successful, export-oriented economy with high added value per employee. But like all industrial cities in Europe, Velenje is very vulnerable. This book seeks to shed light on the aspects of Velenje's transformation in the past, present and future. The purpose of the book is to provide an overview of Velenje's developmental factors. Emphasis is placed on social, cultural, spatial, environmental, economic and other aspects of the city, as well as a critical evaluation of future development resources and their actions. The second emphasis is on the originality and specificity of certain activities and phenomena that contribute to greater creativity and resilience of Velenje. We present 16 diverse contributions to the book that critically evaluate the current and future developmental resources of Velenje and its surroundings. Articles in the book ('Velenje, an industrial city in transformation') are written by locals and experts working on the BRIGHT FUTURE project dealing with small industrial towns across Europe. Two main messages emerge from all the contributions: the importance of using our own (endogenous) development resources and a participatory way of making decisions in the future
  Abstract: Po gospodarskih kazalnikih ima Velenje uspešno, izvozno usmerjeno gospodarstvo z visoko dodano vrednostjo na zaposlenega. A kot vsa industrijska mesta v Evropi, je Velenje zelo ranljivo. Ta knjiga želi osvetliti vidike preobrazbe Velenja v preteklosti, sedanjosti in prihodnosti ter pripraviti pregled razvojnih dejavnikov Velenja. Poudarek je na družbenih, kulturnih, prostorskih, okoljskih, gospodarskih in drugih vidikih mestnega razvoja ter kritičnem ovrednotenju bodočih razvojnih virov. Drugi poudarek je na izvirnosti in posebnosti določenih aktivnosti in pojavov, ki pripomorejo k večji ustvarjalnosti in prožnosti Velenja. Uvodnim razmišljanjem sledi predstavitev 16 raznolikih prispevkov v knjigi, ki kritično vrednotijo sedanje in prihodnje razvojne vire Velenja in njegove okolice. Prispevke so napisali tako domačini kot raziskovalci, ki so delali na projektu BRIGHT FUTURE, ki je odkrival mala industrijska mesta po Evropi. Iz vseh prispevkov razberemo dve glavni sporočili: pomen uporabe lastnih (endogenih) razvojnih virov in participativnega načina odločanja v prihodnje
  Note: Slovenian
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 56
  ISBN: 9789610504535
  Language: Undetermined
  Pages: 1 Online-Ressource (92 p.)
  Keywords: Migration, immigration & emigration ; Social groups
  Abstract: The Urban Diversity Final Publication is a representation of Urban Diversity project that lasted between 2017 and 2020. The project's aim was a creative connection of migrant entrepreneurs and their families in Ljubljana and Graz, and to help encourage and promote diversity in both cities. There are already some support and aid programs for self-employment and business establishment for migrants, however both cities also trace obstacles that abate migrant entrepreneurs from being creative and integrate into the society. These obstacles can be found on different levels, and are not easy to define or remove, while they also represent a large issue for migrant entrepreneurs and the host society, which stuns their potential and its own economic and social progress. The results and achievements in the publication present the good practice of removing social obstacles that already exist elsewhere in Europe
  Abstract: Zaključna publikacija Urban Diversity predstavlja rezultate projekta Urban Diversity, ki je potekal med letoma 2017 in 2020. Namen projekta je bilo kreativno povezovati migrantske podjetnike in njihove družine iz Ljubljane in Gradca ter pripomoči k spodbujanju in promociji raznolikosti v obeh mestih. Mesti sicer imata določene programe podpore in pomoči pri samozaposlovanju in odpiranju podjetij med migranti, vendar pa sta razvili tudi določene ovire, ki migrantske podjetnike ovirajo pri njihovi kreativnosti ter vključevanju v družbo. Te ovire so prisotne na številnih nivojih in jih je razmeroma težko odkriti in odstraniti, predstavljajo pa veliko težavo za migrantske podjetnike ter družbo gostiteljico, ki hromi njihov potencial, s tem pa tudi svoj ekonomski ter družbeni razvoj. Rezultati in dosežki projekta, ki so zbrani v publikaciji, predstavljajo dobre prakse odstranjevanja družbenih ovir, ki drugje v Evropi že obstajajo
  Note: German
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 57
  ISBN: 9789610504566
  Language: Undetermined
  Pages: 1 Online-Ressource (512 p.)
  Keywords: Slovenia ; Literary studies: poetry & poets ; Military history
  Abstract: The historical timeframe of the present monograph ('Five Centuries of Writing Poetry in a Military Uniform and Against it 1515-1918')begins at around 1500, the period in which most of the Slovenian ethnic territory was taken over by the Habsburgs and ends with the defeat of Austro-Hungary during the First World War between 1914-1918. This stretch of time is particularly marked by the first printed lines of the Slovenian rebel poem written during the pan-Slovenian peasant uprising of 1515, which is even older than Trubar's Abecedary and Catechism (1550), and the poem depicting the tragic Judenburg mutiny of 1917 for which the leader of the revolt, Anton Hafner, paid with his life
  Abstract: Zgodovinski kontekst pričujoče monografije se nanaša na čas, ko je bila večina slovenskega etničnega ozemlja od okrog leta 1500 do poraza Avstro-Ogrske v prvi svetovni vojni 1914-1918 pod habsburško dinastijo. Uokvirjajo jo prve tiskane vrstice iz slovenske puntarske pesmi v kmečkem uporu leta 1515 do pesmi o tragičnem uporu slovenskih črnovojnikov z Antonom Hafnerjem na čelu v Judenburgu leta 1917. Medtem ko prvo poglavje obravnava pesnjenje na vojne in vojaške teme v petih stoletjih, se drugo omejuje na samo pet let prve svetovne vojne. Nanjo se je odzvalo vsaj 70 različnih avtorjev z okroglo 1000 pesmimi. Njihovo geografsko obzorje sega na bojišča južne in vzhodne Evrope. Med njimi je bil na primer doslej popolnoma spregledan Vid Ambrožič. Zdržema je preživel sedem let v vojaški suknji, tri leta kot nabornik in nato kot vojak v prvi svetovni vojni. Ves čas je zvesto sledil vojnemu dogajanju in o njem napisal okrog 270 pesmi. V njegovih pesmih se kot strašljiv motiv pojavi lakota. Protiutež te pesniške motivike je motiv Slovenske krajine, ki je bila kot današnje Prekmurje priključena prvi Jugoslaviji oziroma ozemlju današnje Slovenije
  Note: Slovenian
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 58
  ISBN: 9789610504443
  Language: Undetermined
  Pages: 1 Online-Ressource (342 p.)
  Keywords: Dictionaries of biography (Who's Who) ; Geological surface processes (geomorphology)
  Abstract: This is a very dull book. Like a dictionary, it contains only facts: facts that are not readily to be found elsewhere. People who are important in the study of caves and karst are known for what they did, what they wrote and whom they influenced. But as individuals they are often no more than a name. They may perhaps be recognized for other aspects, as a King perhaps, or a novelist or a famous doctor. Some, like Darwin or Freud, have changed the world in other ways~but very many had only normal quiet lives during which they also explored, studied or wrote about caves. It is they whose wider lives are difficult to trace and it is 4634 of them who are recorded here, with information from birth certificates, obituaries, unpublished letters and mentions by other people. It is their wider lives that help to show them as real people. In some cases their interest in caves was a part of their professional lives. In many others it provides stimulation and relaxation in otherwise busy lives. But in every case it was the same person and the same brain that enjoyed both~and it was both that made them the people they were. It is only from the biographical sources recorded here, that each person can be understood
  Abstract: To je zelo dolgočasna knjiga. Tako kot slovar vsebuje samo dejstva: dejstva, ki jih ni mogoče najti drugje. Ljudje, ki so pomembni za preučevanje jam in krasa, so znani po tem, kaj so počeli, kaj so napisali in na koga so vplivali. Toda večkrat o njih poznamo zgolj ime. Morda o nekaterih vemo tudi kaj več, med njimi so kralji, romanopisci ali zdravniki. Nekateri, denimo Darwin ali Freud, so svet celo spremenili, toda večinoma so imeli le neizstopajoče normalno življenje, med katerim so tudi raziskovali, preučevali ali pisali o jamah. To so tista življenja, o katerih je težko najti kaj več. V knjigi je 4634 gesel, ki vsebujejo podatke iz rojstnih listov, osmrtnic, neobjavljenih pisem in omembe drugih ljudi. Šele ta širši pogled iz njih naredi prave ljudi. V nekaterih primerih je bilo njihovo zanimanje za jame del njihovega poklicnega življenja. V mnogih drugih le spodbuda in sprostitev v sicer napornem življenju. Toda v vsakem primeru so ista oseba in isti možgani uživali oboje~in oboje ju je osebnostno izoblikovalo. Razumemo jih lahko le s pomočjo tukaj zbranih bibliografskih virov
  Note: English
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 59